3 چریک محکوم به اعدام که کشور عمان را ساختند/ اشکبوس طالبیيوسف بن علوی يكي از سه فرمانده چريكهای جبهه ظفار بود. وقتی كه شاه به ظفار لشكر كشيد و جنبش ظفار را محاصره كرد ، رهبران دستگير شدند. قابوس تازه شاه شده بود. رهبران ظفار حكم اعدام گرفتند و هر سه حكم را پذيرفتند و به پشيمانی روی نياوردند. يكی دانشجوی علوم سياسی که در لندن تحصیل کرده و به ظفار باز گشته بود همين يوسف بن علوی بود كه سالهاست وزير امورخارجه عمان است و هم اكنون در تهران است تا دوباره بين دستگاه حاكمه آمريكا و جمهوری اسلامی ميانجيگری كند. و يكی هم دانشجوی اقتصاد بود كه در ٣٠ سال گذشته برنامه ريزی اقتصادی و سيستم بانكی عمان را مديريت میکند و ديگری در آموزش و پرورش، كه آن رانوسازی ومدرن كرده و آموزش زبان انگليسی را از دوران ابتدايی اجباری و مجًانی کرد.
سلطان قابوس قبل از اعدام (درست همزمان با اعدام گلسرخی و دورانی که دهها جوان تحصیلکرده ایران به جرم فعالیت چریکی در ایران یا در خیابانها کشته شدند و یا اعدام شدند) خواست تا هر سه جوان چريك را ببيند. از آنها سوْال كرد كه مگر شما عمانی نيستيد؟ پس چرا راه جنگ را انتخاب كرده ايد؟ گفتند ما می خواهيم از يك زندگی بدوی و بيابانی به كشور مدرن تبديل شويم.
قابوس سه راه را پيش پايشان گذاشت:
١- خروج از عمان و انصراف از شهروندی عمان ولی تا آخر عمر تمام مخارج تحصيل و زندگی مهمان پادشاه؛
٢- زندان ابد در همين عمان با يك درجه تخفيف؛
٣- دست از اين چريك بازی برداريد و هر كدام يك قسمت مملكت را بگيريد دستتان و آن را بسازيد.
هر سه راه سوم را انتخاب كردند.
من و منيژه همسرم سال گذشته يكماهی در مسقط بوديم براي ديدن نوه هايمان.
عمان سوئيس خاورميانه شده است. باورش مشكل است. سه تا گزارش نوشتم از مسقط. بخوانيد، تعجب خواهيد كرد.
اين سه نفر چريك چپگرا، عمان را به يك كشور مدرن تبديل كرده اند. اين يوسف بن علی، وزير امور خارجه در ٤٠ سال گذشته، اعجوبه ديپلماسی است و آموزش و پرورش كشور هم تا حد آمريكاست.
قابوس به مدارا و حزم انديشی تهديد را به فرصت تبديل كرد. تجربه ای جالب و موفق. رهبران فعلی ايران به شكلی ديگر عمل ميكنند و از فرصت ها، تهديد می سازند. يعني رهبران ما در حد سلطان قابوس هم نيستند!

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار