۵ زن در جمع ۶ قاضی جدید دیوان بین المللی کیفری

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا) در جمع ۶ قاضی جدید دیوان بین المللی کیفری ۵ تن از آنها زن هستند.

شروع به کار 6 قاضی جدید دیوان بین المللی کیفری که به مدت 9 سال متصدی سمت قضاوت در این نهاد قضایی بین المللی خواهند بود.

گفتنی است در حقوق ایران زنان حق قضاوت و صدور رای را ندارند. اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در این می گوید قضاوت یکی از پست‌های خاص بوده که برای حضور زنان در این شغل بین فقها اختلاف است.