۴ وزیر روحانی ۴۱ مشاور دارند!/ حسینی خامنه ای چند مشاور دارد؟!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) شریعتمداری و رحمانی وزرای کار و صنعت هر کدام ۱۵ مشاور، دژپسند وزیر اقتصاد ۶ مشاور و محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی ۵ مشاور دارند!

این تعداد مشاور در نوع خود بی نظیر است و یک رکورد برای خودش محسوب میشود و این سوال مطرح میشود که در کمتر از ۳ ماه فعالیت، انتصاب ۴۱ مشاور عجیب نیست؟

سئوال اینجاست که در بیت رهبری و بخصوص اطراف حسینی خامنه ای چند مشاور وجود دارد؟

اساس در ایران مشاورت یعنی راهی برای دریافت پول مفت. چرا که نه مشاور چیزی برای مشاوره دارد و نه ان مسئول مایل به مشاوره است. یک فرد وقتی مشاور می شود که دوست و یا نزدیک مقامی باشد .