یک کودک و یک نوجوان دیگر زلزله زده در اثر سرما جان باختند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کارن الیاسی کودک دوماھە خانوادە زلزلەزدە اھل سرپل ذھاب در غرب ایران بدلیل عدم رسیدگی مقامات پزشکی کرمانشاە جان خود را از دست داد.

کاوە الیاسی پدر کارن نوزادی کە سرماخوردگی و عفونت شدید داشتە سە روز پیش بە بیمارستان امام رضای کرمانشاە مراجعە کردە ولی پذیرش نشدە است. تا روز ٢٢ بھمن کە بالاخرە با مراجعە و خواھش خانوادە کارن را بستری کردند، ولی ساعتی بعد جنازەاش را تحویل خانوادە دادند.

این نمونە بارز قتل در نتیجە کم کاری نهادھای دولتی است کە نە بە زلزلەزدەھا می‌رسند و نە برای جلوگیری از مرگ آنها بر اثر سرما اقدامی انجام می‌دھند. در صورتی‌کە چارەای اندیشیدە نشود فاجعە خاموش مرگ روزانە زلزلەزدەھای بی خانمان کرمانشاە ادامە میابد.

صبح ٢٢ بهمن نیز خبر مرگ نوشین محمدی دختر ١٧ سالە سرپل ذھابی که در چادر زندگی می‌کرد بر اثر سرما منتشر شد که به نظر می‌رسد این نوع کشتار مردم و کودکان کُرد برای مسئولان کشور عادی شده است.