یک نگرانی بزرگ در حرکت ملی آذربایجان/ فرزاد صمدلی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یکی از مهمترین مسايلی که در «حرکت ملی آذربایجان» (به عنوان عزیزترین و گرانبهاترین میراث ملی دهه های اخیر در نزد ما)، به صورت نگران کننده ای مورد بی توجهی قرار گرفته و همچنان قرار میگیرد موضوع «مشروعیت» افراد و گروهها در شعاع اظهارات و عمق اقداماتشان می باشد.
«برخورداری از مشروعیت» بیش از آنچه که ناشی از یک حادثه باشد محصول یک روند است.
این روند مبتنی بر فرآیندی از اندیشه ها، مبارزات، اظهارات، رویکردها، واکنشها و اقدامات یک فرد و یا یک گروه در حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است.
از سوی دیگر در طول زمان برایند همه این مقولات است که فرد یا گروه مذکور را در معرض مقبولیت و محبوبیت جمعی، گروهی، حزبی، مردمی و یا حتی ملی قرار می دهد.
فراموش نکنیم که حتی پس از تجلی افراد و یا گروههای برخوردار از این معیارها، فقط و فقط می توان از مشروعیت نسبی سخن گفت. چراکه اگر کسی و یا گروهی به صورتی غیر واقعی خود را مشروع مطلق بداند خواسته یا ناخواسته درهای سیاهی و تباهی را به سوی ملت خود خواهد گشود.
این همان گرفتاری و کج رفتاری مزمنی است که در سوی فارس گرایان و ایران گرایان نیز به نام کشور و ملت ایران مشاهده می شود.
اما اگر این فرد و یا این گروه در معرض رای گیری مشروع قرار گیرد و با آراء واجدان شرایط رای،‌ به صورت نسبی و یا مطلق، دیگران را پشت سر نهد آن موقع هست که می تواند ادعای مشروعیت بالا و حقیقی کند و شعاع اظهارات و عمق اقداماتش را به نام سرزمین و ملت آذربایجان بیان و عیان نماید.
در غیر این صورت اظهارات و تولیدات این افراد و گروهها که بعضا به نام ملت آذربایجان و یا به نام آینده آذربایجان صورت می گیرد نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد بلکه سبب بروز اغتشاشات درونی و استهزاءات برونی خواهد شد.
چنین وضعیتی آذربایجان را می تواند برای دهه ها فلج و زمین گیر کند و دشمنان و خائنان و بیگانگان را بر ما چیره گرداند.

از صفحه فیس بوک فرزاد صمدلی