یک راه و یک دیپلماسی داخلی برای تهران مانده است/ مختار ابراهیمی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) نمی شود هم تحت فشار باشید و هم فرکانس های سیاسی را دریافت کنید.
سیاست داخلی دولت ایران در مدت چهل سال، نتیجه یک همه پرسی سه سال آینده مد نظر تهران را نخواهد داد.

رفتار دموکراتیک عینی و تفهیمی از مسیر سیاست عملی و رفتار دموکراسی جمهوری اسلامی ایران کیلومتر ها فاصله دارد.فشارهای سیاسی بر ملت های جغرافیای ایران با محوریت فارسی نژادی از یک طرف،فشارهای مذهبی–صلیقه ای و استفاده ابزاری از دین بر جامعه جغرافیای ایران از طرفی، کار را بر دیپلماسی گفتانی ملتهای ایران برای حل مسائل ملتها بسیار مشکل کرده است.
تغییر دادن سیاست کاری با محوریت دموکراسی– دموکراتیک شاید التیام درد جامعه ای چهل ساله ملتهای جغرافیای ایران باشد.آزادی کامل زندانیان سیاسی اقوام و ملت ها،واگذاری سیستم آموزشی و پرورشی به خود اقوام،پایان دادن به رفتارهای استعمارگرایی تهران،ثابت کردن نیت همزیستی مسالمت آمیز با اقوام ساکن ایران شاید بتواند ملل جغرافیای ایران را بر سر یگ میز گرد بکشاند و آینده خاورمیانه و ایران را ترسیم کند.نیروهای امنیتی را فقط برای امنیت مردم بخواهیم نه برای حفاظت از منافع دولت.تهران جغرافیای ایران را به چندین بخش مناطق آرام،مناطق حساس امنیتی،مناطق خیلی امنیتی و مناطق خطرناک شورشی تقسیم بندی کرده است.آذربایجان بیشترین ادوات ضد شورش،بیشترین نیروهای ضد شورش،بیشترین ماموریت های امنیتی و بیشترین تمرکزات اداری سیاسی را دارد.در حالی که آمارهای محققان داخلی و خارجی نشان می دهد که آذربایجان بهترین منطقه سرمایه گذاری،بهترین منطقه اقتصادی،بهترین منطقه زیستی و توریستی در ایران است. به این جو امنیتی توهمی پایان دهید.هم اکنون ایران در محاصره است و جنگ با شلیک گلوله آغاز نمی شود جنگ سالهاست آغاز شده و سیاستمداران به عنوان فرماندهان ایران به جای شلیک به دشمن،اجتماع خود را نشانه رفته اند.حال زمان التیام درد های چهل ساله این ملت هاست.فرکانس های سیاسی را با نیت صادقانه برای صلح برای اقوام بفرستید نه به نیت آرامش قبل از طوفان شوروی.

رفتن به نوار ابزار