یک دختر نوجوان اهل مهاباد بە بهانە داشتن رابطە دوستی از سوی پدر پاسدارش بە قتل رسیدبه گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا) به نقل از هەنگاو، روز یکشنبە (٢٨ بهمن ٩٧ / ١٧ فوریە ٢٠١٩)، یک دختر ١٨ سالە اهل مهاباد در غرب آذربایجان با هویت ”لیدا احمدزادە“ توسط پدرش بە قتل رسیدە است.

اخیرا اخباری منتشر شدە بود کە این دختر ١٨ سالە خودکشی کردە است که بعدا معلوم شد توسط پدرش و بە بهانە داشتن یک رابطە دوستی بە قتل رسیدە است.

پدر لیدا با هویت ”رضا“ پس از آنکە از رابطە دختر ١٨ سالەاش با یک پسر جوان مطلع می شود، ساعت ٨:٣٠ دقیقە صبح در منزل با اسلحە تەپر وی را به قتل رساندە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە رضا احمد زادە کشاور و عضو سپاه پاسداران می باشد.

دو هفتە پیش نیز یک دختر ١٦ سالە اهل دیواندرە با هویت ”هوزان خواهشی“ بە بهانە داشتن رابطە دوستی بە دست پدرش بە قتل رسیدە بود.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار