یک بدهکار بانکی ۳۰۰ میلیاردی از ایران گریخت

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یک مقام ایرانی که ۳۰۰ میلیارد تومان به بانک ها بدهکار است، از ایران خارج شده است.

تسنیم نوشته است در حالی که پرونده ح. زبهاتهام خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع بهمیزان تقریبی 300 میلیارد تومان از منابع بانک ملت در حال رسیدگی است، نامبرده با ایجاد فشار و لابیگری درصدد آن است تا زمینهای موقوفه خود را بهعوض بدهی 300 میلیاردی خود به چندین برابر قیمت با بانک تهاتر نماید.

این در حالی است که نهتنها مطابق ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری ارزش این زمینها بیش از 50 میلیارد تومان نمیباشد بلکه یکی از این سه ملک دارای بدهی تقریبی 30 میلیارد تومانی بابت اجارهبهای معوق خود به یک نهاد غیردولتی میباشد.

گفتنی است، ح.زپس از اینکه با پاسخ منفی مدیران بانک در خصوص تهاتر این املاک با کل بدهی 300 میلیارد تومانی خود مواجه گردید، مجدداً برای دومین بار بدون توثیق حتی یک ریال وثیقه با فشار و لابیگری اقدام به خروج از کشور بهمقصد کشور امارات نموده است. جالب اینکه این ابربدهکار سیستم بانکی، با وجوه بیتالمال اقدام به سرمایهگذاری در خارج از کشور (انگلیس، آمریکا، فرانسه و امارات) به نام همسر و فرزندان خود نموده است.

همچنین کلکسیونی از ماشینهای میلیاردی، ویلای شخصی در امارات، موناکوی فرانسه، لندن و امثال آن تنها بخشی از حیفومیل اموال بیتالمال توسط نامبرده میباشد. گفتنی است نامبرده در حال حاضر در کشور امارات بهسر میبردبه گزارش تسنیم، نامبرده در بازار خرید و فروش ارز فعال بوده و در برههای کار واردات پالتهای ارزی  را بهعهده داشته است.