کودک آزاری در رتبه نخست خشونت های خانگی در ایران است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور: براساس آمار و داده‌های موجود، در گروه خشونت‌های خانگی، کودک‌آزاری در رتبه نخست و بعد از آن همسر آزاری، سالمند‌آزاری و معلول آزاری قرار دارد.

کودکان و زنان به دلیل ضعف قوای جسمانی و وابستگی اقتصادی به سرپرستان از جمله مهم ترین گروه های در معرض خطر خشونت و سوء رفتار محسوب می شوند.

رفتن به نوار ابزار