سناتورهای امریکا سرکوبهای اخیر ایران را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) چهار سناتور آمریکایی قطعنامهای به سنای ایالات متحده پیشنهاد کردهاند که در آن ضمن حمایت ازحقوق مردم ایران که باید شنیده شود، حکومت ایران به خاطرتاریخچهای طولانی از نقض حقوق بشرمحکوم شده است.

مارکو روبیو و باب کورکر از حزب جمهوریخواه و بن کاردن و باب منندز از حزب دمکرات روز پنجشنبه ۱۴ دیماه این قطعنامه را ارائه کردهانداین قطعنامه از دولت آمریکا میخواهد تا برای برگزاری نشستهای اضطراری در سازمان ملل تلاش کند تا نقض جاری حقوق بشر توسط حکومت ایران را محکوم کنند و سازوکاری برای رصد چنین نقضی طراحی شود.

در این قطعنامه به آغاز تظاهرات مردم ایران از مشهد در روز هفتم دی و گسترش آن به سراسر کشور، سردادن شعارهای اقتصادی و اعتراض به فساد و هدر دادن سرمایههای ایران در درگیریهای منطقهای، بازداشت صدها تن و کشته شدن تعدادی از معترضان، محدود کردن دسترسی مردم ایران به اینترنت و شبکههای اجتماعی از سوی حکومت ایران، نقض حقوق شهروندان از جمله ایجاد محدودیت جدی برای برگزاری تجمع مسالمتآمیز، ابراز عقیده و آزادی بیان و سرکوب تظاهرات مردم ایران اشاره شده و هشت محورهایی که باید دنبال شود را فهرست کرده است.

مارکو روبیو نیز از جمله سناتورهای آمریکایی است که ظرف روزهای گذشته به فارسی و انگلیسی بارها توئیتهایی را درباره اعتراضات در ایران منتشر کرده و کارزاری اینترنتی را نیز برای جمع آوری امضا به منظور حمایت از معترضان به راه انداخته استدر قطعنامه پیشنهادی او و سه همکار او، از سنا خواسته شده که از حقوق همه شهروندان ایرانی، بسیاری از کسانی که شجاعانه تهدیدات دائمی و فراگیر سانسور، دستگیری، آزار و اذیت جسمی و مرگ را به جان خریدهاند حمایت کند تا صدایشان شنیده شود.

این سناتورها از حکومت ایران خواستهاند تا به حقوق مردم ایران در زمینه آزادی بیان، مطبوعات، مذهب، تشکیل انجمن و گردهمایی احترام بگذارددر این قطعنامه، نقض مدام حقوق بشر در ایران محکوم شده و نسبت به بکارگیری هر گونه خشونت یا مجازات معترضان مسالمتجو هشدار داده شده استاعتراض به سانسور، ارعاب، و سایر محدودیتها در زمینه آزادی مطبوعات، بیان و ابراز عقیده در ایران از دیگر مواردی است که سناتورها در طرح خود خواستار توجه به آنها شدهاند.

این قطعنامه از رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل میخواهد که برای تشکیل جلسات اضطراری در شورای امنیت و شورای حقوق بشر سازمان ملل به منظور محکومیت نقض حقوق بشر به دست حکومت ایران تلاش کنند و سازوکاری برای رصد کردن موارد این نقض طراحی شوداین قطعنامه همچنین از حکومت ایران میخواهد تا با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کمیسر حقوق بشر این سازمان همکاری کرده و اجازه ورود آنها را به کشور بدهد.

چهار سناتور آمریکایی همچنین از رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا خواستهاند که با جامعه جهانی کار کنند تا اطمینان حاصل شود که نقض حقوق بشر بخشی از مباحث رسمی و غیررسمی دو یا چند جانبه با و در ارتباط با ایران خواهد بود.

تظاهرات سراسری ضدحکومتی در ایران از ۷ دی شروع شده و همچنان ادامه دارد. در این تظاهرات بیش از ۲۲ نفر کشته، صدها نفر بازداشت و دهها تن نیز زخمی شده اند. مردم در این تظاهرات خواستار سرنگونی حکومت ایران شده اند.