پیوندهای خانوادگی میان اعضای نظام ایران ملاها/  مهرزاد بروجردی

بیش از نیم‌سده پیشتر از این، لئونارد بایندر پژوهنده‌ی تیزبین سیاست و جامعه‌ی ایران، چنین می‌نگاشت

«.در ایران برکشیدنِ قوم و خویش به قدرت و مقام یک تکلیف درجه اول خانوادگی به شمار می‌آید»

بی‌شک آگاهی از چند و چون پیوندهای خویشاوندی میان سیاست‌ورزان پساانقلاب به درک ژرفتری از رفتار ایشان یاری می‌رسانددر نوشتار پیش رو، ابتدا رشته‌ای از این پیوندها میان هشت خاندان قدرتمند روحانی را پیش چشم کشیده‌ایم و از درهم‌تنیدگی شگرف آنان نشان جُسته‌ایمآنگاه، به گزارشی از بستگی‌ها و وابستگی‌های خانوادگی میان دیگر سیاست‌پیشگان پرداخته‌ایم تا نشان دهیم خویشاوندسالاری تا کجا در دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ریشه دوانیده است

:پیش از هرچیز به یادآوری چند نکته نیازمندیم

.یکخاستگاه فهرست‌ها در کتاب زیر است، گرچه درین فهرست‌ها داده‌های بیشتری گنجانیده شده است

Mehrzad Boroujerdi and Kourosh Rahimkhani, Postrevolutionary Iran; A Political Handbook (Syracuse University Press, 2018), pp. 796-805.

دودر بررسی پیوندهای خانوادگی به سیاست‌ورزان بالای هرم قدرت – یعنی وزیران، سران سه قوه، نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و امیران ارتش و سپاه – بسنده کرده‌ایم

.سهزندگینامه و کارنامه‌ی این کسان در کتاب بالا آمده است

.چهاربه نمایش پیوندهای نزدیک نسبی و سببی بسنده کرده‌ایم

پنجتمامی کسانی که همسر، عروس، داماد، نوه یا نتیجه‌ی برخی سیاست‌ورزان این فهرست‌هایند، خود کار سیاسی ندارند و تنها برای آشکار کردن پیوندها از ایشان نام برده شده است

ششنام کسانی که در فهرست نخست (درباره‌ی هشت خانواده‌ی روحانیآمده است، در فهرست دوم تکرار نشده است

.هفتبازنشر این فهرست‌ها برای آگاهی‌رسانی آزاد است

.هشتیادآوری خطاها و یا افزودن به داده‌ها به لطف با نشانی زیر تماس بگیرید

[email protected]  :پست الکترونیکی

تلفن: ۴۰۵۵-۸۵۵-۳۱۵

https://t.me/mehrzadBoroujerdi :پیام‌رسان تلگرام

خانواده‌ی خمینی

.خمینی، سید روح‌اللههمسر خدیجه ثقفی، پدر سید احمد و سید مصطفی خمینی، صدیقه مصطفوی، فریده مصطفوی و زهرا مصطفوی، پدربزرگ سید حسن، سیدعلی، سید حسین وسید یاسرخمینی، لیلی بروجردی، مسیح بروجردی، نعیمه اشراقی، نفیسه اشراقی، زهرا اشراقی، علی اشراقی، عاطفه اشراقی، محمدتقی اشراقی و مرتضی اشراقی، پدرجد زهراسادات روحانی، پدرهمسرمحمود بروجردی، محمدحسن اعرابی و شهاب‌الدین اشراقی

خمینی، سید احمدپسرسید روح‌الله خمینی، همسرسیده فاطمه طباطبایی، پدرسید حسن، سیدعلی وسید یاسرخمینی، داماد محمدباقرطباطبایی، شوهرخواهرسید صادق وسید مرتضی طباطبایی و پدرداماد سید محمد صدر

خمینی، سید حسننوه‌ی سید روح‌الله خمینی، پسرسید احمد خمینی، برادرسیدعلی وسید یاسرخمینی وداماد سید محمد موسوی بجنوردی

خمینی، سید مصطفیپسرسید روح‌الله خمینی، پدرسید حسین و سیده مریم خمینی وداماد مرتضی حائری یزدی

خمینی، سید یاسرنوه‌ی سید روح‌الله خمینی، پسرسید احمد خمینی، برادرسید حسن وسیدعلی خمینی وداماد سید محمد صدر

خمینی، سیدعلیپسرسید احمد خمینی، نوه‌ی سید روح‌الله خمینی، برادرسید حسن وسید یاسرخمینی، دامادآیت‌الله شهرستانی وشوهرنوه‌ی آیت‌الله سیدعلی سیستانی

اعرابی، فرشتهنوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترفریده مصطفوی ومحمدحسن اعرابی، همسرسید مرتضی طباطبایی، مادرسید عمادالدین وسید حسین طباطبایی

اشراقی، نعیمهنوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دختر شهاب‌الدین اشراقی و صدیقه مصطفوی وعروس سید جلال الدین طاهری اصفهانی

اشراقی، شهاب‌الدینداماد سید روح‌الله خمینی، همسرصدیقه مصطفوی و پدر نعیمه، نفیسه، زهرا، علی، عاطفه، مرتضی و محمدتقی اشراقی

اشراقی، مرتضینوه‌ی سید روح‌الله خمینی، برادرهمسرمحمدرضا خاتمی وهمسرنوه‌ی دختری سید مصطفی محقق داماد

اشراقی، نفیسهنوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترصدیقه مصطفوی وعروس محمدصادق روحانی

اشراقی، زهراهمسرمحمدرضا خاتمی، نوه سید روح الله خمینی، دخترصدیقه مصطفوی و شهاب الدین اشراقی و مادر عروس برادرزن سید مسعود خامنه‌ای.

بروجردی، محمودداماد سید روح‌الله خمینی، همسرزهرا مصطفوی، پدرمسیح بروجردی و لیلی بروجردی، پدربزرگ سیده هدی طباطبایی

بروجردی، لیلینوه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترمحمود بروجردی و زهرا مصطفوی، خواهرمسیح بروجردی، همسر سیدعبدالحسین طباطبایی سلطانی، مادرسیده هدی وسیده ضحی طباطبایی ومادرعروس محسن رضایی

بروجردی، مسیحنوه‌ی سید روح‌الله خمینی، پسرمحمود بروجردی وزهرا مصطفوی،  برادرلیلی بروجردی وداماد سید محمد میرمحمدی زرندی )

حائری یزدی، مرتضیپسرعبدالکریم حائری یزدی، برادرمهدی حائری یزدی و پدرهمسرسید مصطفی خمینی

رضایی، محسنپدرهمسرسیده هدی طباطبایی، برادرامیدواررضایی وهمسرمعصومه خدنگ

رضایی، امیدواربرادرمحسن رضایی وعموی شوهر نتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی

روحانی، زهراساداتنتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی، دخترنفیسه اشراقی وسید کاظم روحانی وهمسرعماد هاشمی بهرمانی

صدر، سید محمدپدرهمسرسید یاسر خمینی، پسرخاله زهره صادقی وفاطمه طباطبایی

طاهری اصفهانی، سید جلالپدرهمسرنعیمه اشراقی

طباطبایی سلطانی، سیدعبدالحسینداماد محمود بروجردی وزهرا مصطفوی، همسرلیلی بروجردی، شوهرخواهر مسیح بروجردی و پدر سیده هدی طباطبایی

طباطبایی سلطانی، سید محمدباقرپدرهمسرسید احمد خمینی، پدرسیدعبدالحسین، سید صادق، سید مرتضی وسیده فاطمه طباطبایی

طباطبایی سلطانی، سید مرتضیبرادرهمسرسید احمد خمینی، پسرسید محمدباقرطباطبایی، برادرسید صادق، سید عبدالحسین وسیده فاطمه طباطبایی، همسرفرشته اعرابی، خواهر زاده موسی صدر وعموی سیده هدی طباطبایی

طباطبایی سلطانی، سید صادقبرادرهمسرسید احمد خمینی، پسرسید محمدباقرطباطبایی، برادرسید مرتضی، سید عبدالحسین وسیده فاطمه طباطبایی، پسرخاله‌ی همسرسید محمد خاتمی، خواهرزاده‌ی موسی صدر، همسرفاطمه صدر وعموی سیده هدی طباطبایی

طباطبایی سلطانی، سیده فاطمهدخترسید محمدباقرطباطبایی، خواهرسیدعبدالحسین، سید صادق و سید مرتضی طباطبایی، همسرسید احمد خمینی، دخترخاله‌ی زهره صادقی (همسر سید محمد خاتمیو خواهرزاده‌ی موسی صدر

طباطبایی سلطانی، سیده هدینتیجه‌ی سید روح‌الله خمینی، دختر لیلی بروجردی و سید عبدالحسین طباطبایی، همسرعلی رضایی [میرقائد]، عروس محسن رضایی و برادرزاده سید صادق طباطبایی

مصطفوی، زهرادخترسید روح‌الله خمینی، همسرمحمود بروجردی ومادرمسیح ولیلی بروجردی

مصطفوی، فریدهدختر سید روح‌الله خمینی وهمسر محمدحسن اعرابی

موسوی بجنوردی، سید محمدپدرهمسرسید حسن خمینی وبرادرسید محمدکاظم موسوی بجنوردی

موسوی بجنوردی، سید محمدکاظمبرادرسید محمد موسوی بجنوردی وعموی همسرسید حسن خمینی.

هاشمی رفسنجانی، اکبرپدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی که همسرزهراسادات روحانی است [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی]

میرمحمدی [زرندی]، سید ابوالفضلداماد آیت‌الله سید احمد زنجانی، برادرهمسر موسی شبیری زنجانی، پدرسید محمد میرمحمدی [زرندیو پدربزرگ همسرمسیح بروجردی

میرمحمدی [زرندی]، سید محمدپسرسید ابوالفضل میرمحمدی [زرندیو پدرهمسرمسیح بروجردی

خانواده‌ی خامنه‌ای

خامنه‌ای، سید علیبرادرسید هادی وسید محمود خامنه‌ای، پدرسید مجتبی، سید مصطفی، سید میثم، سیده بشری، سیده هدی وسید مسعود خامنه‌ای، برادرهمسرعلیمراد تهرانی (شیخ علی تهرانی، پدرداماد غلامعلی حدادعادل، شوهر خواهرحسن خجسته باقرزاده وهمسرمنصوره خجسته باقرزاده

خامنه‌ای، سید هادیبرادرسید علی و سید محمود خامنه‌ای

خامنه‌ای، سید مسعودپسرسید علی خامنه‌ای، همسرخواهر سید صادق خرازی و داماد سید محسن خرازی

خامنه‌ای، سید محمدبرادرسید علی وسید هادی خامنه‌ای

خامنه‌ای، سید مجتبیپسرعلی خامنه‌ای و داماد غلامعلی حداد عادل

خامنه‌ای، سید مصطفیپسرسید علی خامنه‌ای وداماد عزیزالله خوشوقت

باقری کنی، محمدباقرپدرداماد سید علی خامنه‌ای، برادرمحمدرضا مهدوی کنی و پدرعلی و مصباح‌الهدی باقری کنی.

تهرانی، علیمراد [شیخ علی]: همسرخواهرسید علی، سید هادی وسید محمد خامنه‌ای

حداد عادل، غلامعلیپدرهمسرسید مجتبی خامنه‌ای وهمسرطیبه ماهروزاده

خرازی، سید محسنپدرهمسرسید مسعود خامنه‌ای

خرازی، سید کمالعموی عروس سید علی خامنه‌ای [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی خرازی]

خرازی، سید محمد صادقبرادرعروس سید علی خامنه‌ای [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی خرازی]

خرازی، سید محمدباقربرادرعروس سید علی خامنه‌ای [اطلاعات بیشتر در خانواده‌ی خرازی]

محمدی گلپایگانی، محمدپدرداماد سید علی خامنه‌ای (همسرسیده بشری خامنه‌ای)

مهدوی کنی، محمدرضاعموی داماد سید علی خامنه‌ای، برادرمحمدرضا باقری کنی، پدرمحمد سعید، مهدیه وصدیقه مهدوی کنی و پدرداماد دخترمحمدعلی شهیدی محلاتی

واعظ زاده خراسانی، صادقپسردایی سیدعلی، سیدهادی وسید محمد خامنه‌ای

خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی

هاشمی رفسنجانی، اکبربرادرمحمد هاشمی بهرمانی، پدرفائزه، فاطمه، محسن، یاسرومهدی هاشمی بهرمانی، برادر همسرو پسرعموی محمد هاشمیان، شوهرخواهرسید حسین مرعشی، پدربزرگ عماد هاشمی بهرمانی، عموی مرجان وعلی هاشمی بهرمانی، پسرعموی حسین هاشمیان وهمسرعفت مرعشی

هاشمی بهرمانی، عمادنوه‌ی اکبرهاشمی رفسنجانی، پسرمحسن هاشمی بهرمانی وهمسرزهراسادات روحانی

هاشمی بهرمانی، فائزهدختراکبرهاشمی رفسنجانی، همسرحمید لاهوتی اشکوری، عروس حسن لاهوتی اشکوری و برادرزاده‌ی محمد هاشمی بهرمانی

هاشمی بهرمانی، مرجانبرادرزاده‌ی اکبرهاشمی رفسنجانی وهمسربرادرزاده‌ی ابوالفضل خوانساری

هاشمی بهرمانی، محمدبرادراکبرهاشمی رفسنجانی، عموی فائزه، فاطمه، محسن، یاسرو مهدی هاشمی بهرمانی.عروس او هم نوه‌ی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی است وهم نوه‌ی عبدالله جوادی آملی

هاشمی بهرمانی، فاطمهدختر اکبرهاشمی رفسنجانی، همسرسعید لاهوتی اشکوری، عروس حسن لاهوتی اشکوری، برادرزاده‌ی محمد هاشمی بهرمانی

جاسبی، عبداللهبرادرهمسرعلی عباسپورتهرانی فرد

جوادی آملی، عبداللهپدرعروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلینوه‌ی او (دخترحاصل ازاین ازدواجبا پسرمحمد هاشمی بهرمانی ازدواج کرده استعموی فاطمه واعظ جوادی

حسینی، سید محمدخویشاوند سببی محمد هاشمیان، اکبرهاشمی رفسنجانی و محمدصادق خلخالی

خوانساری، ابوالفضلعموی همسرمرجان هاشمی بهرمانی

صدوقی، محمدعلیپدرهمسرمحمد هاشمیان وشوهرخواهرسید محمد و سید محمدرضا خاتمی

ظهیرنژاد، قاسمعلیبرادرهمسرسید عبدالکریم موسوی اردبیلی

عباسپور تهرانی فرد، علیبرادرحسن عباسپور تهرانی فرد، شوهرخواهرعبدالله جاسبی، برادر داماد مرتضی مطهری و برادرشوهرخواهرعلی مطهری

عباسپورتهرانی فرد، حسنبرادرعلی عباسپور تهرانی فرد، برادرداماد مرتضی مطهری و برادرشوهرخواهرعلی مطهری

لاهوتی اشکوری، حسنپدر دو داماد اکبرهاشمی رفسنجانی

لاهوتی اشکوری، حمیدپسرحسن لاهوتی اشکوری وهمسرفائزه هاشمی بهرمانی

مرعشی، سید حسینبرادرهمسراکبرهاشمی رفسنجانی، همسرفریده هاشمی‌نژاد ودایی فاطمه، فائزه، محسن، یاسرو مهدی هاشمی بهرمانی

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریمپدربزرگ عروس محمد هاشمی بهرمانی، شوهرخواهرسرلشکرقاسمعلی ظهیرنژاد، پدرداماد محمود هاشمی شاهرودی و پدر داماد عبدالله جوادی آملی

واعظ جوادی، فاطمهدختربرادرعبدالله جوادی آملی

هاشمیان، حسینپسرعموی اکبرهاشمی رفسنجانی، برادرمحمد هاشمیان وبرادرداماد محمدعلی صدوقی

هاشمیان، محمدپسرعمووشوهرخواهراکبرهاشمی رفسنجانی ومحمد هاشمی بهرمانی، برادرحسین هاشمیان و داماد محمدعلی صدوقی

خانواده‌ی خاتمی

خاتمی، سید روح‌اللهپدرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی

خاتمی، سید محمدپسر سید روح‌الله خاتمی، برادرسید محمدرضا خاتمی، همسرزهره صادقی، دایی سید محمدرضا تابش، برادرهمسرمحمدعلی صدوقی، دایی عروس محمد هاشمیان، دایی زن خواهرزاده علی اکبرهاشمی رفسنجانی وپدر عروس سید صادق خرازی

خاتمی، سید محمدرضاپسرسید روح‌الله خاتمی، برادرسید محمد خاتمی، شوهرخواهرمرتضی اشراقی، پدرعلیرضا وفاطمه خاتمی، برادرهمسرمحمدعلی صدوقی، همسرزهرا اشراقی، پدرعروس برادرزن سید مسعود خامنه‌ای وپدرزن پسرسید محمدصادق خرازیبدین‌ترتیب، سید محمدرضا خاتمی با سید کمال خرازی، عموی سید محمدصادق هم فامیل شده است

تابش، محمدرضاخواهرزاده‌ی سید محمد وسید محمدرضا خاتمی و برادرعلیرضا تابش

خرازی، سید کمالعموی داماد سید محمدرضا خاتمی [اطلاعات بیشتردرخانواده‌ی خرازی]

خرازی، محسنپدربزرگ داماد سید محمدرضا خاتمی

صادقی، زهرههمسرسید محمد خاتمی، دخترخاله‌ی سیده فاطمه وسید صادق طباطبایی، خواهرزاده موسی صدر، دخترعموی عروس سید روح الله خمینی و دخترعلی اکبر صادقی

صدوقی، محمدپدرمحمدعلی صدوقی، پدرشوهرخواهرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی وپسردایی پدرسید رضا پاک‌نژادوی با خانواده‌ی هاشمی رفسنجانی نیز خویشاوند است

صدوقی، محمدعلیهمسرخواهرسید محمد وسید محمدرضا خاتمی، پدرهمسرمحمد هاشمیان، پسرمحمد صدوقی وهمسرمریم خاتمی

خانواده‌ی لاریجانی

لاریجانی، باقر :داماد حسن حسن زاده آملی

لاریجانی، علیپسر هوشنگ اردشیر لاریجانی (معروف به هاشم آملی، برادرصادق، محمد باقر، فاضل ومحمدجواد لاریجانی، همسرفریده مطهری، داماد مرتضی مطهری و شوهرخواهرعلی مطهری

لاریجانی، محمدجوادپسرهاشم آملی و برادرعلی لاریجانی و صادق لاریجانی آملی

لاریجانی آملی، صادقپسر هاشم آملی، برادرعلی لاریجانی و صادق لاریجانی آملی وداماد حسین وحید خراسانی

توکلی، احمدپسرِدخترخاله‌ی علی، صادق، محمد باقر، فاضل ومحمدجواد لاریجانی و پدرداماد صادق زیبا کلام

حسن زاده آملی، حسنپدرهمسرباقرلاریجانی

محقق داماد، مصطفیشوهرخواهرعلی، صادق، محمدباقر، فاضل ومحمدجواد لاریجانی، داماد هاشم آملی وفامیل مرتضی اشراقی

مطهری، علیپسرمرتضی مطهری، برادرهمسرعلی لاریجانی وبرادرفریده مطهری

مطهری، فریدهدخترمرتضی مطهری، خواهرعلی مطهری، همسرعلی لاریجانی و زن‌ برادر صادق لاریجانی آملی و محمدجواد لاریجانی

مطهری، محمدتقیبرادرمرتضی مطهری، عموی علی وفریده مطهری وعموی همسرعلی لاریجانی

مطهری، مرتضیپدرعلی وفریده مطهری، پدرهمسرعلی لاریجانی، برادرمحمدتقی مطهری فریمانی، پدرزن برادر علی وحسن عباسپورتهرانی فرد

وحید خراسانی، حسینپدرهمسرصادق لاریجانی

خانواده‌ی ناطق نوری

ناطق نوری، عباسعلیبرادراحمد وعلی‌اکبرناطق نوری وعموی همسرسید محمد [علی‌نقیجهرمی

ناطق نوری، احمدبرادرعباسعلی وعلی‌اکبرناطق نوری وعموی همسرسید محمد [علی‌نقیجهرمی

ناطق نوری، علی‌اکبربرادرعباسعلی واحمد ناطق نوری، داماد سید هاشم رسولی محلاتی، باجناق عباس‌احمد آخوندی وسید محمدعلی شهیدی محلاتی وپدرهمسرسید محمد [علی‌نقیجهرمی

آخوندی، عباس‌احمدداماد سید هاشم رسولی محلاتی و باجناق علی‌اکبر ناطق نوری وسید محمدعلی شهیدی محلاتی

جهرمی، سید محمد [علی‌نقی]: داماد علی‌اکبرناطق نوری

خلخالی، محمدصادقبرادرغفورصادقی گیوی، شوهرخواهرسید هاشم رسولی محلاتی و پدرهمسراسدالله کیان‌ارثی

رسولی محلاتی، سید هاشمپدرهمسران علی‌اکبرناطق‌نوری، سید محمدعلی شهیدی محلاتی و عباس‌احمد آخوندی، برادر همسرمحمدصادق خلخالی

شهیدی محلاتی، سید محمدعلیداماد سید هاشم رسولی محلاتی، پدرزن پسرمحمدرضا مهدوی کنی و باجناق علی‌اکبر ناطق نوری وعباس‌احمد آخوندی

صادقی گیوی، غفوربرادرمحمدصادق خلخالی وبرادرشوهرخواهرسید هاشم رسولی محلاتی

کیان‌ارثی، اسداللهداماد محمدصادق خلخالی

مهدوی کنی، محمدباقربرادرمحمدرضا مهدوی کنی

مهدوی کنی، محمدرضابرادرمحمدباقرمهدوی کنی، پدرمحمدسعید ومریم مهدوی کنی، پدرداماد سید محمدعلی شهیدی محلاتی

خانواده‌ی دستغیب

دستغیب، سیدعبدالحسینعموی سیدعلی‌محمد، سیدعلی‌اصغروگوهرالشریعه دستغیب وبرادرپدربزرگ سید احمدرضا دستغیب

دستغیب، گوهرالشریعهبرادرزاده‌ی سیدعبدالحسین دستغیب، مادرهمسرمصطفی معین ودخترعموی سیدعلی‌اصغر وسیدعلی‌محمد دستغیب

دستغیب، سید احمدرضاپسرسید علی‌اصغر، برادرزاده‌ی سید علی‌محمد دستغیب ونوه‌ی برادرسید عبدالحسین دستغیب

دستغیب، سید علی‌اصغربرادرزاده‌ی سیدعبدالحسین دستغیب، برادرسید علی‌محمد دستغیب، پدرسید احمدرضا دستغیب و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب

دستغیب، سیدعلی‌محمدبرادرزاده‌ی سیدعبدالحسین دستغیب، برادرسیدعلی‌اصغر دستغیب، عموی سید احمدرضا دستغیب و پسرعموی گوهرالشریعه دستغیب

معین، مصطفیداماد گوهرالشریعه دستغیب وحسن اسدی لاری

خانواده‌ی خرازی

خرازی، سید محسنپدرسید محمدصادق وسید محمدباقرخرازی، برادرسید علی نقی (کمالخرازی، پدرهمسرسید مسعود خامنه‌ای وپدربزرگِ دامادِ سید محمدرضا خاتمی

خرازی، سید کمالبرادرسید محسن خرازی، همسرمنصوره رئیس‌قاسم، عموی محمدصادق ومحمدباقرخرازی، عموی عروس سیدعلی خامنه‌ای وعموی داماد سید محمدرضا خاتمی

خرازی، سید محمدباقرپسرسید محسن خرازی، برادرزاده‌ی سید کمال خرازی، برادرسید محمدصادق خرازی، برادرزن سید مسعود خامنه‌ای وعموی داماد سید محمدرضا خاتمی

خرازی، سید محمدصادقپسرسید محسن خرازی، برادرزاده‌ سید کمال خرازی، برادرسید محمدباقر خرازی و پدر داماد سید محمدرضا خاتمی، برادرزن سید مسعود خامنه‌ای

خاتمی، سید محمدرضاپدرزنِ نوه‌ی سید محسن خرازی

خامنه‌ای، سید مسعودداماد سید محسن خرازی، شوهرخواهرسید محمدصادق وسید محمدباقرخرازی

پیوندهای خانوادگی با سایر نخبگان

آقاحسینی طباطبایی، سید حسنبرادرسید محمدتقی حسینی طباطبایی و باجناق حسن کامران

آقاعلیخانی، غلامعباسفامیل قدرت‌الله ومحمدعلیخانی

آوایی، سید احمدبرادرسید علیرضا آوایی

آوایی، سید علیرضابرادرسید احمد آوایی

ابتکار، معصومهعروس سید اسماعیل هاشمی اصفهانی، همسرسید محمد هاشمی اصفهانی ودختر فاطمه برزگر

ابطحی، سید محمدعلیخواهرزاده‌ی سید حبیب هاشمی‌نژاد

ابوترابی فرد، سید عباسپدرسیدعلی‌اکبروسید محمدحسن ابوترابی فرد

ابوترابی فرد، سید علی‌اکبرپسرسیدعباس ابوترابی فرد وبرادرسید محمدحسن ابوترابی فرد

ابوترابی فرد، سید محمدحسنپسرسید عباس ابوترابی فرد وبرادرسیدعلی‌اکبرابوترابی فرد

احدی، ابراهیمخواهرزاده‌ی جعفرشجونی

احسان‌بخش، صادقپدرهمسرمحمدمهدی مفتح

احمدنژاد، عبدالکریمفامیل محمدرضا رحیمی

احمدی دانش آشتیانی، فخرالدینپسرمحمدحسین احمدی دانش آشتیانی

احمدی دانش آشتیانی، محمدحسینپدرفخرالدین احمدی دانش آشتیانی

احمدی‌نژاد، محمودپدرداماد اسفندیاررحیم‌مشایی، همسراعظم‌السادات فراحی وبرادرداوود احمدی نژاد

اخوان بی‌طرف، نیرههمسرحسن کامران

اردلان، علیبرادرزن کریم سنجابی

اژه‌ای، محمدجوادداماد سید محمد بهشتی وبرادرمهدی وعلی‌اکبراژه‌ای

اژه‌ای، مهدیبرادرعلی‌اکبرومحمدجواد اژه‌ای و برادرداماد سید محمد بهشتی

استکی، رحمانبرادرمجتبی وفریدون استکی

استکی، فریدونبرادرمجتبی و رحمان استکی

استکی، مجتبیبرادر فریدون و رحمان استکی

اشرفی اصفهانی، عطاءاللهپدرمحمد اشرفی اصفهانی

اشرفی اصفهانی، محمدپسرعطاءالله اشرفی اصفهانی

اصغرزاده، محمدابراهیمهمسرطاهره رضازاده و برادرزن محسن امین‌زاده

افتخاری، محمدحسینپدرمحمدمهدی افتخاری

افتخاری، محمدمهدیپسرمحمدحسین افتخاری

الهام، غلامحسینهمسرفاطمه رجبی و داماد علی دوانی

امانی همدانی، سعیدپدرهمسراسدالله بادامچیان، برادرشوهرخواهراسدالله لاجوردی و پدرداماد احمد قدیریان

امینیان، مختارپدرهمسرمحمد ساجدی

انصاری، مجیدبرادرمحمود، محمدعلی وحمید انصاری

انگجی، سید جوادپسرسید محمدعلی انگجی وپسرعموی همسرعبدالحسین غروی

انگجی، سید محمدعلیپدرسید جواد انگجی و پسرعموی همسرعبدالحسین غروی

ایروانی، محمدجوادپسریوسف ایروانی و پدرعروس محمد محمدی گیلانی

بادامچیان، اسداللهپسرعمه وداماد سعید امانی همدانی، برادرهمسراحمد قدیریان، باجناق عزت‌الله شاهی وسید صادق اسلامی

بازرگان، مهدیپدرهمسرمحمدحسین بنی‌اسدی ودایی همسرعزت‌الله سحابی

باقری بنابی، عبدالحمیدعموی محمد باقری بنابی

باقری بنابی، محمدبرادرزاده‌ی عبدالحمید باقری بنابی

بانکی، محمدتقیبرادرهمسرسابق عبدالکریم سروش

باهنر، محمدجوادبرادرمحمدرضا باهنرودایی سید مجتبی ثمره هاشمی

باهنر، محمدرضابرادرمحمدجواد باهنر، پدرشوهرنوه‌ی علی‌اکبرمحتشمی‌پورودایی سید مجتبی ثمره هاشمی

بداغی، فاطمههمسرمحمدعلی حجازی

بذرپاش، مهردادداماد علیرضا علی‌احمدی جشفقانی

بروجردی، علاءالدینبرادراشرف بروجردی

بنی‌اسدی، محمدحسینداماد مهدی بازرگان

بنی‌صدر، سید ابوالحسنبرادرسید فتح‌الله بنی‌صدر، همسرعذرا حسینی، پدرهمسرعلیرضا نوبری وپدرهمسرسابق مسعود رجوی

بنی‌صدر، سید فتح‌اللهبرادرسید ابوالحسن بنی‌صدروعموی همسرسابق مسعود رجوی

بهشتی، سید محمدپدرهمسرمحمدجواد اژه‌ای، پدر سید محمد رضا بهشتی و شوهرخاله‌ی زهرا پیشگاهی‌فرد

پاک‌نژاد، سید رضابرادرسیدعباس وسید محمد پاک‌نژاد ونوه‌ی عمه‌ی محمد صدوقی

پاک‌نژاد، سید عباسبرادرسید رضا پاک‌نژاد ونوه‌ی عمه‌ی محمد صدوقی

پیرمؤذن، کمال‌الدینبرادرنورالدین پیرمؤذن

پیرمؤذن، نورالدینبرادرکمال‌الدین پیرمؤدن

پیشگاهی‌فرد، زهرادخترخواهرهمسرسید محمد بهشتی

تاج‌گردون، بهرامپسرعموی غلامرضا تاج‌گردون

تاج‌گردون، غلامرضاپسرعموی بهرام تاج‌گردون

تندگویان، محمدجوادپدرمحمدمهدی تندگویان

توسلی محلاتی، محمدرضاپدرهمسرعیسی ولایی

توسلی، محمدشوهرخواهرابراهیم یزدی وفامیل سید علی‌اکبرابوترابی فرد

ثمره هاشمی، سیدمجتبیخواهرزاده‌ی محمدجواد ومحمدرضا باهنر

جباری، احمددایی ناصرشریفی

جنتی، احمدپدرعلی جنتی

جنتی، علیپسراحمد جنتی

جعفری، محمدعلی [عزیز]: شوهرخواهرمحمدباقرذوالقدر

چمران، مصطفیبرادرمهدی چمران

حائری شیرازی، محمدصادقداماد سید نورالدین حسینی هاشمی شیرازی، شوهرخواهرسید منیرالدین حسینی الهاشمی و باجناق حسین نجابت

حسن نمازیپسرعبدالنبی نمازی

حسینی الهاشمی، سید منیرالدینبرادرهمسرحسین نجابت وبرادرهمسرمحمدصادق حائری شیرازی

حسینی شاهرودی [چیت‌سازمحمدی]، سید حسینبرادرسید حسن حسینی شاهرودی [چیت‌سازمحمدی]

حسینی شاهرودی [چیت‌سازمحمدی، سید حسنبرادرسید حسین حسینی شاهرودی

حسینی شاهرودی، سید عبدالهادیپسرسید محمد حسینی شاهرودی

حسینی شاهرودی، سید محمدپدرسید عبدالهادی حسینی شاهرودی

حسینی طباطبایی، سید محمدتقیبرادرسید حسن آقاحسینی طباطبایی

حسینی واعظ رامیانی، سید محمودپسرسید حسین حسینی واعظ

حسینی واعظ، سید حسینپدرسید محمود حسینی واعظ رامیانی

حسینی، سید صفدرپدرسیده فاطمه حسینی

حسینی، سید عمادپسرعموی سید مسعود حسینی

حسینی، سید مسعودپسرعموی سید عماد حسینی

حسینی، سید منصوربرادرسید نجیب حسینی

حسینی، سید نجیببرادرسید منصورحسینی

حسینی، سیده فاطمهدخترسید صفدرحسینی

حسینی‌نژاد، سید اکبربرادرسید محمد حسینی‌نژاد

حسینی‌نژاد، سید محمدبرادرسید اکبرحسینی‌نژاد

خزعلی، سید ابوالقاسمپدرهمسرمحمدهادی مروی و پدرمهدی خزعلی

خوشرو، سید حسنبرادرهمسرمحمدعلی کریمی [فرزند محمد ابراهیم]

خوشرو، غلامعلیپدرهمسرمریم فریدون (برادرزاده‌ی حسن روحانی)

دادور، خلیلبرادرهمسرسید ابوفاضل رضوی اردکانی

دامادی، عزت‌اللهپدرمحمد دامادی

دامادی، محمدپسرعزت‌الله دامادی

دانش آشتیانی، غلامرضابرادرعلی دانش منفرد

دانش جعفری، داوودهمسردخترعمه‌ی سید مرتضی نبوی

دانش منفرد، علیبرادرغلامرضا دانش آشتیانی

دانشجو، فرهادبرادر کامران وخسرو دانشجو

دانشجو، کامرانبرادر فرهاد وخسرو دانشجو

دری نجف‌آبادی، قربانعلیپدرهمسرحسام‌الدین آشنا

دوانی، علیپدرهمسرغلامحسین الهام

ذوالقدر، سید مصطفیپدرسیده فاطمه ذوالقدر

ذوالقدر، سیده فاطمهدخترسید مصطفی ذوالقدر

ربانی املشی، محمدمهدیپدرعروس حسینعلی منتظری

ربانی شیرازی، عبدالرحیمپدرمحمدهادی ربانی شیرازی

ربانی شیرازی، محمدهادیپسرعبدالرحیم ربانی شیرازی

رجایی، محمدعلیهمسرعاتقه صدیقی

رحیم‌مشایی، اسفندیارپدرعروس محمود احمدی‌نژاد

رحیمی حاجی‌آبادی، عباسبرادرغلامرضا رحیمی حاجی‌آبادی

رحیمی حاجی‌آبادی، غلامرضابرادرعباس رحیمی حاجی‌آبادی

رحیمی، سید فخرالدینبرادرسید نورالدین رحیمی

رحیمی، سید نورالدینبرادرسید فخرالدین رحیمی

رحیمی، محمدرضافامیل عبدالکریم احمدنژاد

رشیدی کوچی، جلیلبرادرحبیب‌الله رشیدی کوچی

رشیدی کوچی، حبیب‌اللهبرادرجلیل رشیدی کوچی

رضازاده، طاهرههمسرمحمدابراهیم اصغرزاده

رضوی اردکانی، سید ابوفاضلشوهرخواهرخلیل دادور

رفیق‌دوست، محسنبرادرمرتضی رفیق‌دوست وبرادرباجناق مصطفی تاج‌زاده

رمضان‌پور نرگسی، احمدبرادرقاسم رمضان‌پورنرگسی

رمضان‌پور نرگسی، قاسمبرادراحمد رمضان‌پورنرگسی

روحانی، حسندایی عروس غلامعلی خوشرو وهمسرصاحبه عربی

ری‌شهری، محمدداماد علی‌اکبرمشکینی

رئیسی، سید ابراهیمداماد سید احمدعلم‌الهدی وهمسرجمیله علم الهدی

سازگارنژاد، جلیلبرادرمحمدامین سازگارنژاد

سازگارنژاد، محمدامینبرادرجلیل سازگارنژاد

ستاری، سورناپسرمنصورستاری

ستاری، منصورپدرسورنا ستاری

سحابی، عزت‌اللهپسریدالله سحابی وشوهرخواهرزاده‌ی مهدی بازرگان

سحابی، یداللهپدرعزت‌الله سحابی

سنجابی، کریمشوهرخواهرعلی اردلان

سید خاموشی، سید تقیبرادرسیدعلی‌نقی سید خاموشی

سید خاموشی، سید علی‌نقیبرادرسید تقی سید خاموشی

شافعی، غلامرضابرادرکریم شافعی

شافعی، کریمبرادرغلامرضا شافعی

شاهچراغی، سید حسنبرادرزاده‌ی سید محمد شاهچراغی

شاهچراغی، سید محمدعموی سید حسن شاهچراغی

شجاعی کیاسری، سید حسنعموی سید رمضان شجاعی کیاسری

شجاعی کیاسری، سید رمضانبرادرزاده‌ی سید حسن شجاعی کیاسری

شجونی، جعفردایی ابراهیم احدی

شرعی، عبدالکریمبرادرمحمدعلی شرعی

شرعی، محمدعلیبرادرعبدالکریم شرعی

شریعتمداری، محمدبرادرهمسرسید عطاءالله صالحی

شریف‌زادگان، محمدحسینشوهرخواهرمیرحسین موسوی

شریفی، ناصرخواهرزاده‌ی احمد جباری

شوشتری، محمد اسماعیلبرادرنورعلی شوشتری

صادقی، محمدحسینپدرمحمود صادقی

صادقی، محمودپسر محمدحسین صادقی

صافی گلپایگانی، لطف‌اللهبرادرعلی صافی گلپایگانی وداماد آیت‌الله سید محمدرضا گلپایگانی

صالحی لبافی‌نژاد، پروینهمسرمرتضی لبافی‌نژاد

صالحی، سید عطاءاللهشوهرخواهرمحمد شریعتمداری

صانعی، حسنبرادر یوسف صانعی

صانعی، یوسفبرادر حسن صانعی

صدر حاج سید جوادی، سید احمدبرادرعلی‌اصغر حاج سید جوادی (همسرخواهرناصرکاتوزیان)

صدیقی، عاتقههمسرمحمدعلی رجایی

صفار هرندی، محمدحسینبرادرزاده‌ی محی‌الدین فاضل هرندی و پسرخاله‌ی فخرالسادات محتشمی‌پور(همسرمصطفی تاج‌زاده ودخترعموی علی‌اکبرمحتشمی‌پور)

صفایی، طیبههمسررحیم قربانی

طالقانی، اعظمدخترسید محمود طالقانی وخواهروحیده طالقانی

طالقانی، سید محمودپدراعظم ووحیده طالقانی و پدرهمسرمحمد بسته نگار

طالقانی، وحیدهدخترسید محمود طالقانی وخواهراعظم طالقانی

طاهری خرم‌آبادی، سید حسنپدرسید مجتبی طاهری خرم‌آبادی وفامیل سید محمدصالح طاهری خرم‌آبادی

طاهری خرم‌آبادی، سید مجتبیپسرسید حسن طاهری خرم‌آبادی وفامیل سید محمدصالح طاهری خرم‌آبادی

طاهری خرم‌آبادی، محمدصالحفامیل سید حسن وسید مجتبی طاهری خرم‌آبادی

طاهری گرگانی، حبیب‌اللهشوهرخواهرسید محمدحسن علوی حسینی، پدرسیدعلی طاهری گرگانی وداماد سید سجاد علوی

طاهری گرگانی، سید علیپسرسید حبیب‌الله طاهری گرگانی وخواهرزاده‌ی سید محمدحسن علوی حسینی

طباطبایی‌نژاد، سید صادقپسرسید یوسف طباطبایی‌نژاد و برادرزاده‌ی سید عباس وسید نورالله طباطبایی‌نژاد

طباطبایی‌نژاد، سید عباسبرادرسید نورالله وسید یوسف طباطبایی‌نژاد وعموی سید صادق طباطبایی‌نژاد

طباطبایی‌نژاد، سید نوراللهبرادرسید عباس وسید یوسف طباطبایی‌نژاد وعموی سید صادق طباطبایی‌نژاد

طباطبایی‌نژاد، سید یوسفپدرسید صادق طباطبایی‌نژاد وبرادرسیدعباس وسید نورالله طباطبایی‌نژاد

طیار، اترکپدرقرجه طیار

طیار، قرجهپسراترک طیار

عبادی، سید علیرضابرادرسید مهدی عبادی و پدرسید محمدباقرعبادی

عبادی، سید محمدباقرپسرسید علیرضا عبادی و برادرزاده‌ی سید مهدی عبادی

عبادی، سید مهدیبرادرسید علیرضا عبادی وعموی سید محمدباقر عبادی

عبدخدایی، محمدهادیبرادرمحمدمهدی عبدخدایی

عرفانی، سید مجتبیپسرسید یونس عرفانی

عرفانی، سید یونسپدرسید مجتبی عرفانی

عسگراولادی، حبیب‌اللهبرادراسدالله عسگراولادی و دایی ابوالفضل حاجی‌حیدری

علم‌الهدی، سید احمدپدرهمسرسید ابراهیم رئیسی وهمسرسکینه ریخته گرزاد

علوی حسینی، سید محمدحسندایی سید علی طاهری گرگانی و برادرزن سید حبیب‌الله طاهری گرگانی

علوی، سید محسنپسرسید محمود علوی

علوی، سید محمودپدرسید محسن علوی

علی‌احمدی جشفقانی، علیرضاپدرهمسرمهرداد بذرپاش

علیخانی، قدرت‌اللهپدرمحمد علیخانی وفامیل غلامعباس آقاعلیخانی

علیخانی، محمدپسرقدرت‌‌الله علیخانی وفامیل غلامعباس آقاعلیخانی

علیزاده، احمدبرادرمحمدرضا علیزاده

علیزاده، محمدرضابرادراحمد علیزاده

عمید زنجانی، عباسعلیداماد سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی

غروی، عبدالحسینداماد سید حسن انگجی، شوهربرادرزاده‌ی سید محمدعلی انگجی وهمسردخترعموی سید جواد انگجی

غفاری، هادیپسر حسین غفاری، نوه‌ی میرزاعلی مقدس تبریزی، برادرهمسراحمد ملازاده

غیوری نجف‌آبادی، سید علیداماد دایی همسرحسینعلی منتظری

فاضل لنکرانی، محمدپدرهمسرسید کاظم نورمفیدی، پدرمحمدجواد فاضل لنکرانی وبرادرهمسرآیت‌الله مرعشی نجفی

فاضل هرندی، محی‌الدینعموی محمدحسین صفارهرندی ودایی سید مصطفی تاج زاده

فروزنده، محمدبرادراحمد فروزنده وشوهرهمسرسابق محمد جهان‌آرا

فیاض‌بخش، محمدعلیپدرنفیسه فیاض‌بخش

فیاض‌بخش، نفیسهدخترمحمدعلی فیاض‌بخش

فیاضی، عبدالوحیدبرادرمفید فیاضی

قاضی‌پور، نادرداماد سید حسن واعظ موسوی انزابی

قاضی‌زاده هاشمی، سید احسانبرادرسید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید حسن وسید حسین قاضی‌زاده هاشمی

قاضی‌زاده هاشمی، سید امیرحسینبرادر سید احسان قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید حسن وسید حسین قاضی‌زاده هاشمی

قاضی‌زاده هاشمی، سید حسنبرادرسید حسین قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید امیرحسین وسید احسان قاضی‌زاده هاشمی

قاضی‌زاده هاشمی، سید حسینبرادرسید حسن قاضی‌زاده هاشمی وپسرعموی سید امیرحسین وسید احسان قاضی‌زاده هاشمی

قدوسی، علیداماد سید محمد حسین [علامهطباطبایی

قمی، محسنبرادرمحمد قمی

قمی، محمدبرادرمحسن قمی

کامران، حسنهمسرنیره اخوان بیطرف وباجناق سید حسن آقا حسینی طباطبایی

کتیرایی، مرتضیبرادرمصطفی کتیرایی

کتیرایی، مصطفیبرادرمرتضی کتیرایی

کدیور، جمیلههمسرسیدعطاءالله مهاجرانی وخواهرمحسن کدیور

کرباسچی، غلامحسینخواهرزاده‌ی عبدالمجید معادیخواه

کرمی، عبدالجبارداماد مصطفی خرم‌دل

کرمی، محمدبرادرمحمدمهدی کرمی

کرمی، محمدمهدیبرادرمحمد کرمی

کروبی، فاطمههمسرمهدی کروبی

کروبی، مهدیهمسرفاطمه شریفی [کروبی]

کریمی [فرزند محمد ابراهیم]، محمدعلیشوهرخواهرسید حسن خوشرو وداماد سید رضا خوشرو

کلانتری، عیسیبرادرموسی کلانتری.

کلانتری، موسیبرادرعیسی کلانتری.

کوچک‌زاده، مهدیپدرعروس حسین مظفر.

کوهساری، علیبرادرغلامعلی کوهساری.

کوهساری، غلامعلیبرادرعلی کوهساری.

لاجوردی، اسداللهبه واسطه‌ی ازدواج خواهرش با برادرسعید امانی همدانی، با او فامیل شده است

مجتهد شبستری، جوادپسرمحسن مجتهد شبستری وبرادرزاده‌ی محمد مجتهد شبستری

مجتهد شبستری، محسنبرادرمحمد مجتهد شبستری وپدرجواد مجتهد شبستری

مجتهد شبستری، محمدبرادرمحسن مجتهد شبستری وعموی جواد مجتهد شبستری

مجتهدزاده، مریمهمسرسید محسن موسوی

محتشمی‌پور، سیدعلی‌اکبرپدربزرگ عروس محمدرضا باهنروپسرعموی همسران مصطفی تاج‌زاده و مرتضی رفیق دوست

محرابیان، علی‌اکبرفامیل احمد وحسین نجابت

محسنی ثانی، محمدرضاپدرعروس عباس واعظ طبسی

محصولی، صادقباجناق علی‌اکبرولایتی

محلوجی، حسینخواهرزاده‌ی سید مهدی یثربی

محمدباقر ذوالقدربرادرهمسرمحمدعلی [عزیزجعفری

محمدی عراقی، محمودداماد محمدتقی مصباح یزدی و پسربهاءالدین محمدی عراقی

محمدی گرگانی، محمدپدرهمسراحمد زیدآبادی

مرعشی، سلیمبرادرصمد مرعشی

مرعشی، صمدبرادرسلیم مرعشی

مروی، محمدهادیداماد سید ابوالقاسم خزعلی

مشکینی، علی‌اکبرپدرهمسرمحمد ری‌شهری

مصباح یزدی، محمدتقیپدرهمسرمحمود محمدی عراقی

مصطفوی کاشانی، سید احمدپسرآیت‌الله ابوالقاسم کاشانی

مظفر، حسینپدرداماد مهدی کوچک‌زاده

معادیخواه، عبدالمجیددایی غلامحسین کرباسچی

مفتح، محمدپدرمحمدمهدی مفتح

مفتح، محمدمهدیپسرمحمد مفتح وداماد صادق احسان‌بخش

مقتدایی، عباسفامیل مرتضی مقتدایی

مقتدایی، مرتضیفامیل عباس مقتدایی

ملازاده، احمدشوهرخواهرهادی غفاری

ملک‌حسینی، سید شرف‌الدینپسرسید کرامت‌الله ملک‌حسینی

ملک‌حسینی، سید کرامت‌اللهپدرسید شرف‌الدین ملک‌حسینی

ملکوتی، علیپسرمسلم ملکوتی

ملکوتی، مسلمپدرعلی ملکوتی

منتظری، حسینعلیپدرمحمدعلی واحمد منتظری، پدرداماد محمدمهدی ربانی املشی

منتظری، محمدعلیپسرحسینعلی منتظری وبرادرداماد محمدمهدی ربانی املشی

مهاجرانی، سید عطاءاللههمسرجمیله کدیوروشوهرخواهرمحسن کدیور

موحدی کرمانی، محمدعلیبرادرمحمدمهدی موحدی کرمانی

موحدی کرمانی، محمدمهدیبرادرمحمدعلی موحدی کرمانی

موسوی اجاق، سید آیت‌اللهبرادرسید مجتبی موسوی اجاق

موسوی اجاق، سید مجتبیبرادرسید آیت‌الله موسوی اجاق

موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]، سید حسنبرادرسید حسین وسید محسن موسوی تبریزی

موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]، سید حسینبرادرسید حسن و سید محسن موسوی تبریزی وداماد حسین نوری همدانی

موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]، سید محسنبرادرسید حسن وسید حسین موسوی تبریزی

موسوی حسینی، علی‌اکبرپدرهمسرحسین طائب

موسوی، میرحسینبرادرهمسرمحمدحسین شریف‌زادگانمادربزرگ اوعمه‌ی سید علی خامنه‌ای است

مؤدب‌پور، سید محمدفامیل سید مجتبی مؤدب‌پور

میلانی حسینی، سید محمدبرادرسید محمدرضا میلانی حسینی

میلانی حسینی، سید محمدرضابرادرسید محمد میلانی حسینی

نبوی، سید مرتضیدخترعمه‌ی اوهمسرداوود دانش جعفری است

نجابت، احمدبرادرحسین نجابت، برادرشوهرخواهرسید منیرالدین حسینی الهاشمی وفامیل علی‌اکبر [غلامحسین]محرابیان

نجابت، حسینبرادر احمد نجابت، شوهرخواهرسید منیرالدین حسینی الهاشمی، باجناق محمد صادق حا ئری شیرازی و فامیل علی‌اکبر [غلامحسینمحرابیان

نمازی، عبدالنبیپدرحسن نمازی

نوبخت حقیقی، علیبرادرمحمدباقرنوبخت حقیقی

نوبخت حقیقی، محمدباقربرادرعلی نوبخت حقیقی

نوبری، علیرضاداماد سید ابوالحسن بنی‌صدر

نورمفیدی، سید کاظمداماد محمد فاضل لنکرانی

نوری همدانی، حسینپدرهمسرسید حسین موسوی تبریزی [پورمیرغفاری]

نوری، عبداللهبرادرعلیرضا نوری

نوری، علیرضابرادرعبدالله نوری

هاشمی اصفهانی، سید اسماعیلپدرهمسرمعصومه ابتکار

هاشمی گلپایگانی، سید محمدرضانوه‌ی سید جمال‌الدین هاشمی گلپایگانی و برادرزاده‌ی سید علی هاشمی گلپایگانی

هاشمی‌نژاد، سید حبیبدایی سید محمدعلی ابطحی

هاشمی شاهرودی، سید محمودپدرعروس سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

هزارجریبی، غلامعلیپدرنبی هزارجریبی

هزارجریبی، نبیپسرغلامعلی هزارجریبی

واعظ طبسی، عباسپدرداماد محمدرضا محسنی ثانی

واعظ موسوی انزابی، سید حسنپدرهمسرنادرقاضی‌پور

واعظی، فرج‌اللهپدرمحمدتقی واعظی

واعظی، محمدتقیپدرفرج‌الله واعظی

ولایتی، علی‌اکبرباجناق صادق محصولی

ولایی، عیسیداماد محمدرضا توسلی محلاتی

یثربی، سید مهدیدایی حسین محلوجی

یزدی، ابراهیمبرادرهمسرمحمد توسلی

یونسی، علیپدرداماد سید احمد زرگر

Comments: 0

رفتن به نوارابزار