پیام روشنفکران آذربایجانی به روشنفکران فارس: فرزندان خود را نصیحت و هدایت کنید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) تشکلی از آذربایجانیها موسوم به «ﺟﺒﻬﻪ ﻣﻠﯽ آذرﺑﺎﯾﺠﺎن» با صدور بیانیه ای خطاب به پدران، مادران و روشنفکران قوم فارس خواسته اند تا فرزندان خود را در نحوه برخورد با اقوام دیگر نصیحت و هدایت کنند.

این بیانیه پس از آن صادر شده که طرفداران چند تیم ورزشی فارس زبان به صورتی متناوب، جمعی و سازمان دهی شده اقدام به تحقیر و فحاشی علیه ترکهای آذربایجان و دیگر اقوام ایران کرده اند.

در این بیانیه چنین آمده است:

«ﺑﻨﺎم ﺧﻠﻖ ﺗﺮک آذرﺑﺎﯾﺠﺎﻧ ﺑه ﺷﻤﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺖ ﻧﻤﻮده و اﻋﻼم ﻣﯽ دارﯾﻢ ﮐه  اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ  رژﯾﻢ ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﺟﻤﮭﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﺑﻨﺎم ﺧﻠﻖ ﺷﻤﺎ در ﺑﺪﻧﺎم ﮐﺮدن و ﺗﯿﺮه ﻧﻤﻮدن ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ملتها ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .ارﺗﺠﺎع  از اﯾﻦ طﺮﯾﻖ  ﻣﯽ ﺧﻮاھﺪ ﻗﯿﺎم را ﺑﯽ ارزش ﻧﻤﻮده و ﻧﮭﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ را ﺑﺸﮑﺴﺖ ﺑﮑﺸﺎﻧﺪ.ﺧﻠﻘﮭﺎی اﯾﺮان ھﻤه از حقوقی ﺑﺮاﺑﺮ برخوردارند. ھﯿﭻ ﺧﻠﻘﯽ و ھﯿﭻ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﺴﺒﺖ به دﯾﮕﺮی ارجهیتی ﻧﺪارد و ھﯿ ﭻ ﻧﮐﺪام  نیز ﻣﺤﻖ ﻧﯿﺴﺖ که دﯾﮕﺮی را ﻣﻮرد اھﺎﻧﺖ ﻗﺮار دهد.  ﻓﺮزﻧﺪان روﺷﻨﻔﮑﺮ، ﻣﺒ ﺎرز و دﻣﮑﺮات ﺧﻠﻖ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻠﻘﮭﺎی ﮐﺸﻮر (ﺗﺮک، ﻋﺮب، ﺑﻠﻮچ ﮐﺮد، ﻟﺮ و سایره… )زﯾﺮ ﻓﺸﺎر آﺳﯿﺎب ارﺗﺠﺎع له ﺷﺪه و ﮔﺎه در شکنجه گاههای آنان جان می بازند. ﺧﻠﻖ ﻓﺎرس  روﺷﻨﻔﮑﺮان، ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﺷﻌﺮا و ﺷﺨﺼﯿﺘﮭﺎی ﻣﺒﺎرز و دﻣﮑﺮات زﯾﺎدی ﺑﺨﻮد دﯾﺪه اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ اﻣﺮوزه آﻧﮭﺎ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻧﻤﻮنه ﻗﺮار داده و اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ که در ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﻤﻮدن ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻠﻘﮭﺎ از ﻧﺎم ﺷﻤﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .اﺟﺎزه ﻧﺪھﯿﺪ ﮐه در ﺗﻔﺮﻗه ﭘﺮاﮐﻨﯽ و دﺷﻤﻨﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﮭﺎ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

از ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺰرگ ﺧﻮدﺗﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺮت ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ . او ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﮐه،
ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﺗﺮﮐﯽ و ﺗﺎزی در  اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠهﺣﺎﻓﻆ      ﺣﺪﯾﺚ ﻋﺸﻖ ﺑﯿﺎن ﮐﻦ به ھﺮ زﺑﺎن ﮐه ﺗﻮ دانی

ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮدرا ﻧﺼﯿﺤﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑه آﻧﮭﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﺪ ﮐه در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ھﺎی ورزﺷﯽ ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﺮاﻓﺘﻤﻨﺪ و ﻣﺒﺎرزﺧﻠﻖ ﺗﺮک و دﯾﮕﺮ ﺧﻠﻘﮭﺎی ﮐﺸﻮر را ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻗﺮار ﻧﺪھﻨﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﺧﻮردھﺎ آﻧﮭﺎ ﻓﺮھﻨﮓ ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺣﻘﺎرت ﻗﺮار ﻣﯿﺪھﻨﺪ ﻧه دﯾﮕﺮان را!  به ﺗﺸﻨﺞ ﮐﺸﺎﻧﺪن مناﺳﺒﺎت ﻣﯿﺎن ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک ودر ﻋﯿﻦﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎر زﺷﺖ و ﻧﺎﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ . در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻮطئه ھﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺷﻤﺎ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻓﺎرس زﺑﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ  می ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻔﺎء ﺑﮑﻨﯿﺪ.  از رﯾﺨﺘﻦ آب به آﺳﯿﺎب دﺷﻤﻦ و  ارﺗﺠﺎع ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﯿﺪ. درﻏﯿﺮاﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ عملکردهای ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ را ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺮ ﺷﻤﺎھﺎ ﻧﺨﻮاھﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ.»

گفتنی است ایران کشور ۸۰ میلیونی و سرزمینی کثیرالمله٬ کثیرالمذهب و کثیرالدینی است که از اقوام٬ مذاهب و ادیان متعددی برخوردار می باشد. در ایران بترتیب ترکها (آذربایجانیها٬ ترکمنها٬ قشقائیها٬ افشارهای خراسان٬ خلجها٬ قزاقها…)٬ فارسها٬ عربها٬ لورها (بختیاریها٬ لکها…) کردها( کرمانجي،گوراني٬ مکري، سنندجي، سوراني…)٬ مازنیها٬ گیلها٬تاتها٫ تالشها٬ گالشها٬ ارامنه٬ آسوریها٬… و مذاهب شیعه٬ سنی (شافعی٬ حنفی٬ حنبلی)٬ دراویش و اهل حق٬ بهائیان و ادیان مسیحی (کاتولیک رومی، پروتستان، ارتدکس٬ انگلیکان…)٬ زرتشتی٬ یهودی٬ صابئی … و همچنین ناخداباوران زندگی می کنند.