نمایندگان در بررسی بودجه با افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) مجلس ایران امروز یکشنبه ۸ بهمن (۲۸ ژانویه) بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده را آغاز کرده است. براساس گزارشها کمیسیون تلفیق مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش حاملهای انرژیبه دلیل مسائل و مشکلات اجتماعیمخالفت کرده است.

حسن روحانی، رئیس جمهور ایران این لایحه را حدود دو ماه پیش در آذر ماه به مجلس ارائه کرد. احتمال میرود بررسی این لایحه دستکم تا دو هفته آینده ادامه داشته باشد. جلسات بررسی در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل میشود و جلسه صبح به دلیل حد نصاب نرسیدن تعداد نمایندگان با تاخیر شروع شد که علت آن مشکلات تردد در پایتخت به دلیل بارش برف اعلام شد.

محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، در حاشیه جلسه صبح امروز مجلس در جمع خبرنگاران از حذف بودجه ۵۹ موسسه فرهنگی در سال آینده خبر داده است. نوبخت گفته: “در یک مرحله چیزی حدود ۵۹ نهاد فرهنگی که از بودجه دولت اعتبار گرفتند را کنار گذاشتیم و حذف کردیم و در حال حاضر هیچ نهاد حذف شدهای نمیتواند خودش را مستحق دریافت کمک از دولت بداند اما نکته مهم این است که پول آنها حذف نشده ولی الزاما به همین ۵۹ نهاد پرداخت نمیشود.”

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ایران از پنجم دی ماه بررسی این لایحه را آغاز کردند و نهایتا کلیات این لایحه در جلسه دهم دی ماه با اکثریت آرا تصویب شد. بنابر روال آئیننامه داخلی مجلس ۱۰ نماینده به عنوان مخالف و ۱۰ نماینده به عنوان موافق باید در صحن مجلس درباره این لایحه سخنرانی کنند که بعضی از آنها در جلسه صبح به ارائه نظر خود در این باره پرداختند.

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در جلسهای غیرعلنی گزارشی از این لایحه به نمایندگان مجلس ارائه کرده است. علی اصغر یوسفنژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۷ در اظهاراتی در همین خصوص و در صحن علنی به مصوبه کمیسیون تلفیق برای عدم افزایش قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد.

او گفت: “قرار بود دولت درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی را به اشتغال اختصاص دهد ولی ما به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی صلاح دیدیم که این رقم افزایش پیدا نکند. ولی رقم دیگری را برای دولت تعیین کردیم که از طریق آن ۶۰ هزار میلیارد تومان برای اشتغال در نظر گرفته شد.” یوسفنژاد البته جزئیاتی رقم پیشنهادی برای قیمت سوخت را ارئه نکرده است.

در لایحه بودجه سال ١٣٩٧ دولت قیمت بنزین را لیتری ۱۵۰۰ تومان پیشنهاد کرده که البته در اجرای آن مختار است و زمان مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. براساس لایحه پیشنهادی دولت، هدف این بوده که حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان از محل حاملهای انرژی درآمد کسب شود.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی نگران بار تورمی افزایش سوخت در سال آینده هستند. بهروز بنیادی، یکی از نمایندگان منتقد لایحه بودجه سال آینده بهقطع یارانه سی میلیون نفراشاره کرده است. بنیادی گفته: “طبق آمار ۴۰ درصد کشور زیر خط فقر نسبی و ۳۲ درصد زیر خط فقر مطلق هستند که این آمار در مناطق روستایی به ۶۰ درصد می رسد. دولت چگونه می خواهد یارانه ۳۰ میلیون نفر را قطع کند؟ که اگر این کار انجام شود کنترل آسیبهای اجتماعی و تامین امنیت غذایی ناممکن خواهد شد.” براساس پیشنهاد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ امسال باید حدود ۳۴ میلیون نفر از تعداد مشمولان یارانه نقدی کم شوند.

اظهارات نمایندگان مخالف:

 • علیاصغریوسفنژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق: حذف ۱۰۰ عنوان ردیف متفرقه را از ویژگیهای لایحه بودجه ۹۷ است
 • محمدحسینفرهنگی،نمایندهتبریز: تغییرات کمیسیون تلفیق در یارانهها باعث رفع نگرانیهای مردم نشده است
 • جلالمیرزایی،نمایندهایلام: جهتگیری بودجه به سمت رفع بحران خشکسالی نیست
 • محمدجوادابطحی،نمایندهخمینیشهر: پیشبینی رقم بالای اوراق مالی، بودجه را بادکنکی میکند
 • بهروزبنیادی،نمایندهکاشمر: در بودجه ۹۷ حمایت از بخش خصوصی در حد شعار باقی مانده است
 • علیرضاسلیمی،عضوهیاترییسهآموزشوتحقیقاتمجلس: در بودجه ۹۷ برداشت از صندوق ملی ۲۰۰ درصد افزایش مییابد

اظهارات نمایندگان موافق:

 • حشمتالله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون تلفیق: کمیسیون تلفیق در بودجه با هرگونه تحمیل گرانی به جامعه مخالفت کرد
 • داوودمحمدی،عضوکمیسیوناصلنود: تنظیم و تدوین بودجه ۹۷ براساس عملکرد یکی از گامهای جدی و مثبت است
 • فاطمهذوالقدر،عضوفراکسیونزنان: افزایش بودجه معاونت زنان و تلاش برای فقرزدایی از نکات مثبت بودجه است
 • علیکاظمی،نمایندهاردل: لایحه بودجه ۹۷ دارای انضباط مالی است
 • حسینمقصودی،نمایندهسبزوار: تنظیم بودجه برمبنای برنامه ششم از نکات مثبت بودجه ۹۷ است
 • رمضانعلیسبحانیفر، نماینده سبزوار: در لایحه بودجه ۹۷، ۱۴ هزار پروژه به بخش خصوصی واگذار میشود.

در ادامه جلسه امروز قرار است محمد باقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۹۷ دفاع کند و پس از آن کلیات این لایحه در مجلس به رای گذاشته میشود. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده گفته بود که هدف دولتاین خواهد بود که سالانه رشد اقتصادی بالای پنج درصدداشته باشد. بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده حدود ۱۱۹۴ هزار میلیارد تومان است که تقریبا ۱۰ درصد یا ۱۰۹ هزار میلیارد تومان نسبت به امسال (۱۳۹۶) افزایش یافته است.