نجفی تهرانی: دختران خیابان انقلاب نمایشگر شکست سیاست های فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یک مشاور و تئوریسین ساختارهای سیاسی گفته است که هر چه بر تعداد دختران خیابان انقلاب اضافه می شود شکست سیاستهای فرهنگی 40 ساله نظام آشکارتر می شود.

نجفی تهرانی مشاور و تئوریسین ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در توییتر خود افزوده است: تنها راه، تجدید نظر در سیاست های کلان فرهنگی و پذیرفتن تکثر، تنوع و رنگارنگی فرهنگ ایرانیان از هر قوم و مذهب و پرهیز از اجبار و احترام به آزادیهای فردی است.

در روزهای اخیر زنان در ایران جنبشی اعتراضی علیه قانون اجباری پوشیدن حجاب آغاز کرده اند. این جنبش که اولین بار توسط زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران انجام گرفت، در دو روز اخیر گسترده ترشده است.