نامه نمایندگان مازندران در اعتراض به تایید انتقال آب از خزر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) نمایندگان مردم مازندران در مجلس درنامه ای به رئیس جمهور ایران نسبت به موافقت سازمان محیط زیست این کشور به انتقال آب دریای خزر به سمنان در مرکز ایران اعتراض کردند.

نمایندگان مازندران در شمال ایران مجلس روز سه شنبه 3 بهمن/ 23 ژانویه در نامه خود به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نوشتند: در شرایطی که کشور در موقعیت کنونی بیش از هر چیز نیاز به ایجاد روحیه وحدت و امید به آینده و باور به درایت و تدبیر مدیران و مسئولان ارشد دارد و جای بسی تعجب است که ریاست محترم سازمان محیط زیست اقدام به صدور مجوز انتقال آب دریای خزر به سمنان را نموده است.
در این نامه آورده شد: این در حالیست که این مجوز در تعارض کامل با جهت گیری های ملی آمایش سرزمین است. تحقیقات انجام شده نشان می دهند که طرح های انتقال آب از لحاظ اقتصادی بسیار پرهزینه هستند. این نمایندگان نوشتند : بعلاوه هم برای نقطه ارسال کننده و هم برای نقطه دریافت کننده دارای هزینه های سنگین اجتماعی و زیست محیطی هم می باشند.

نمایندگان مازندران در این نامه اعتراضی نوشتند : تمام تجارب بین المللی و داخلی گواهی می دهند که پروژه های انتقال آب بین حوضه ای، روش ناپایداری است که نه تنها مشکل را حل نکرده بلکه اوضاع آب را پیچیده تر می کند. مجمع نمایندگان مازندران اعلام کرد که در چنین فضای مبهم و غیرشفافی و با توجه به شرایط نامطلوب زیست محیطی استان مازندران بیم آن می رود که اجرای چنین طرحی با واکنش های جمعی مردم همراه شود.
در پایان نامه نمایندگان مازندران به رئیس جمهوری نوشته شد : حضرتعالی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی کشور انتظار است تا از اجرای چنین طرح هایی که نتایج آن جز نابودی محیط زیست، فرسایش سرمایه اجتماعی، هدررفت سرمایه های اقتصادی و فروپاشی اعتماد اجتماعی نیست، جلوگیری نمایید.


مازندران 12 نماینده در مجلس ایران دارد.