مصطفي تاجزاده:تحميل چنين موجودي ( جنتي ) يك توهين بزرگ به ملت است 

مصطفي تاجزاده گفته است: بدا به حال ملتی که چنین موجودات سخیف و ضعیفی سرنوشتش را رقم می زند. موجوداتی که سرانه پیری هم دست از دروغ و دغل برنمی دارند. موجوداتی که نه می میرند، نه بازنشستگی دارند. این کودک کهنسال مدام برگزیده و به ملت تحمیل میشود. تحمیل چنین موجودی یک توهین بزرگ به ملت است. مبارک دوستدارانش باشد و آنها که از ترس و احتیاط لام تا کام حرف نمی زنند. خلایق هر چه لایق.

رفتن به نوار ابزار