محمد تقى كروبى: دولت نام حرام خواران مسلح را اعلام کند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) محمد تقى كروبى پسر آیت الله مهدی کروبی در اینستاگرام خود نوشته است:
آقاى آشنا (مشاور ارشد روحانی) از نزول خوران تسبيح به دست با اسلحه ميگويد كه روحانى با لغو مجوز بانك هاى به ظاهر خصوصى و پرداخت بدهى آنان، (تاكنون بيش از ده هزار ميليارد تومان) آنهم از جيب ملّت بساط شان را جمع كرد.
در اين باب سخن بسيار است به ويژه در باب پرداخت هزينه كثافت كارى آنان از جيب ملّت. بماند براى بعد.

با اين حال دولتى ها بايد به اين پرسش پاسخ صريحى دهند: آيا مردمى كه هزينه كثافت كارى حرام خواران  مسلّح را داده اند نبايد نام آنان  و وابستگى شان را به محافل قدرت بدانند؟ اگر پاسخ مثبت است، پس بِسْم الله

همچنين مدعى العمومى كه براى سرقت گوسفندى قطع دست طلب مى كند و يا براى زورگيرى هفتاد هزار تومانى به كمتر از حكم إعدام رضايت نمى دهد، بايد در اين مورد  شفاف سازى كند و به مردم گزارش دهد كه در قبال اين مفسدين مخلّ امنيّت تاكنون چه كرده است؟ مگر نه اينكه از وطائف دادستان تآمين امنيّت و پاسدارى از آن  و تحت تعقيب قرار دادن مجرمان به محض اطلاع است؟  آيا نزول خورى و  زمين زدن هزاران نَفَر از مردم و تحميل آن به بيت المال در اين زمره قرار نمى گيرد؟

أفشاى نام و جزييات آن را مطالبه اى ملّى كنيم.