محافل انتی تورک مانع از بکارگیری خودروهای اهدایی ترکیه به تبریز شدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) خودروهای اهدایی ترکیه در شهرک صنعتی جلفا هنوز خاک می خورد.

این در حالی است که این خودروها برای رویداد تبریز 2018 اهدا شده بود و اکنون دو ماه مانده تا سال ٢٠١٨ به اتمام برشد!

به نظر میرسد که نوشته های روی این خودروها سبب خشم برخی از محافل آنتی تورک شده و مانع از استفاده از آنها در معابر عمومی تبریز شده است.