قتل ناصرالدین شاه/ شاهرگ فرهنگ و تجدد در ایران شکافته شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یازده اردیبشهت امسال یکصد و بیست و دومین سالگرد ترور ناجوانمردانه ناصرالدين شاه قاجار است.

به یادداشت جمشید کیانفر در این خصوص توجه فرمایید:

11 اردیبهشت سالروز ترور ناصرالدین شاه قاجار است ، شاهی که تونل عبور از سنت به مدرنیته را باز کرد گرچه ما نتوانستیم ازین تونل عبور کنیم .
شاهی که اسباب و اثاث مدرنیته را با تلگراف و تلفن و روزنامه و دارالترجمه و دروبین عکاسی و کالج نظامی و اعزام محصل به فرنگ و …‌ فراهم آورد .
به باور من ناصرالدین شاه ، پادشاهی فرهنگی بود در هیچ عصری از تاریخ ایران با ۵۰_ ۴۰ نفر زباندان بیش از ۲۵۰۰ عنوان کتاب ترجمه شده باشد که بخش اعظم آن کتاب های نظامی و تاریخ و جغرافیا و به ویژه علوم سیاسی و اجتماعی یودند.
برای نخستین بار کتاب هایی در عصر او ترجمه شد که مردم با واژگانی چون دموکراسی و کنستتسیون و حقوق فردی و اجتماعی آشنا شدند .
شاهی که با ترورش دیوار حریم امن بست نشینی فرو ریخت .
ناصرالدین شاه را اگر در یک عبارت تعریف کنیم ، او پادشاهی فرهنگی بود.