فرزندان محمد مرسی لغو تابعیت میشوند؟

فرزندان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و شماری از حامیانش با خطر احتمال لغو تابعیت روبرو اند.

براساس گزارش ها شعبه دوم دادگاه قضایی اداری وابسته به شورای دولت مصر، روز سه شنبه دادخواست لغو تابعیت “الشما محمد مرسی” و “اسامه محمد مرسی” را به کمیسیاریای دولت ارجاع داده تا در باربر این افراد گزارش حقوقی ویژه تهیه شود.

طارق محمد وکیل حقوقی که این  دادخواست را ارائه کرده گفته است که اسامه و شما دارای تابعیت آمریکایی استند که بدون اجازه قبلی از دولت مصر دریافت کرده اند.

شعبه دوم دادگاه قضایی اداری شورای دولت همچنین چند روز پیش رسیده گی به دادخواست لغو تابعیت شماری از طرفداران و اعضای جماعت اخوان المسلمین را به 15 اکتوبر موکول کرد./العربیه