سخنرانی فرماندار در ایرانشهربه تشنج کشیده شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)  سخنرانی فرماندار  ایرانشهر درپی تجاوز گروهی به۴۱دختر در این شهر به تشنج کشیده شد.

مردم می پرسند:چرا شَلَک تبهکار معروف که بخاطر سرقت و ادم ربایی و تجاوز بازداشت شده و قرار بر محاکمه علنی بود، ناگهان آزاد شد؟