زبانم در خانه جا ماند!/ یاشار شاهینی

 اول ماه مهر با باز گشایی مدارس سراسر ایران ملیون ها دانش آموز راهی مدارس میشوند ،خانواده

ها با هزاران امید بچه هایشان را روانه تحصیل میکنند جدا از خاطرات خوب دوران مدرسه که نوستالوژی همه ماست ،خانواده ها در این شرایط بد اقتصادی با زحمت بچه هایشان را راهی مدرسه کرد ولی آن نکته کهنه آزار دهنده که هنوز ینحل باقی مانده تحصیل و آموزش به زبان مادری است که از نظر علم روانشناسی و علوم تربیتی همه دانشمندان این عرصه کرامت آن به اثبات رسیده و خ صه نظرشان را به این صورت بیان کرده اند که زبان مادری وسیله بیان احساسات است و در نبود آن یادگیری دچار اخت ل میشود.

از نظر قانون اساسی جمهوری اس می طبق اصل پانزدهم که پس از بحث فراوان به تصویب مجلس رسیده به صراحت به تحصیل و آموزش به زبان مادری در کنار زبان فارسی رای داده شده و بعد از چهل سال پس از تصویب آن بنابر س یق شخصی مقامات جمهوری اس می اجرا نمیشود و این یعنی قانون شکنی توسط مقامات جمهوری اس می ایران میباشد. در تمامی انتخابات مجلس شورای اس می و ریاست جمهوری تمام کاندیدها وعده تحصیل به زبان مادری را داده اند ولی بعد از احراز پست بنابر م حضات سیاسی وعده هایشان را به فراموشی سپرده اند. آقای حسن روحانی رییس جمهور فعلی نه تنها به وعده خود عمل نکرد بلکه به خاطر وجهه بین المللی خود به عنوان یک حقوقدان نیز به این اصل پایبند نبوده چرا کهمیثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ماده ۲۷ مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۹۶مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارد: در کشورهائی که اقلیت های نژادی، مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند را نباید از حق تشکیل اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام فرایضمذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

 

page1image13568

 

کنوانسیون حقوق کودک مواد مختلف از جمله ماده ٣۰ کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۲۰نوامبر ۱۹٨۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این خصوص بیان می دارد : در کشورهایی که اقلیتهای بومی، مذهبی یا زبانی یا افرادی با منشاء بومی وجود دارند، کودک متعلق به این گونه اقلیتها یا کودکی که بومی است نباید از حق برخورداری از فرهنگ خود، برخورداریاز مذهب خود و اعمال آن یا استفاده از زبان خود به همراه سایر اعضای گروهش محروم شود.

اعلامیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای قومی ملی مذهبی و زبانی مواد مختلف از جمله بندهای ٣ و ۴ ماده ۴ این اع میه مصوب ۱٨ دسامبر ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرر می دارند : ملل متبوع در صورت امکان بایداقدامات زم را در اینکه افراد متعلق به اقلیتها فرصتهای مناسبی برای یادگیری زبان مادری ویا دریافت قوانین و مقررات به زبان مادری خود داشته باشند ایجاد نماید. ملل متبوع در صورت امکان تمهیدات زم را در زمینه تحصیل به زبان مادری و تشویق در کسب معلومات تاریخی سنتها زبان و فرهنگی که در درون مرزهای آن اقلیتها وجود دارد اعمالخواهند نمود.

اعلامیه جهانی حقوق زبانی اع میه جهانی حقوق زبانی مصوب سال ۱۹۹۶ در ۵۲ ماده مبسوط تهیه و تدوین شده است که در آن تمامی جزئیات مربوط به حمایت از زبان اقلیتها و تکالیف دولتها در این خصوص قید گردیده است.

منشور: “همهء شاگردان مدارس باید تحصی ت رسمی خود را به زبان مادری خود آغاز کنند .”

“همهء دولتها موظف هستند که برای تقویت و آموزش زبان مادری کلیهء منابع، مواد و وسایل زم را تولید و توزیع نمایند”. “برای تدریس زبان مادری باید معلم به اندازهء کافی تربیت و آماده شود …زیرا تدریس به زبان مادری وسیله ای برای برابری اجتماعی شمرده می شود.”

بر اساس آمار قریب به واقعیت نیمی از مردم ایران به زبانی غیر از زبان مادری صحبت میکنند که شامل همه مناطق غیرفارس زبان میشود بنا بر این شایسته است که مسؤلین علی الخصوص رهبر جمهوری اس می آقای خامنه ای به قانون اساسی بر گردد و با تغییر سیستم آموزشی و اجرای قانون اساسی به نسل کشی فرهنگی خاتمه دهند.

رفتن به نوار ابزار