روزعاشورا قمه زنان گفتند: مارا باسیاست کارنیست!

به گزارش خبرگرازی میکروفون نیوز (محا) 107 سال قبل در روز دهم  ماه محرم٬ روز عاشورای سال 1330 قمری٬ (عاشورای ۱۲۹۰ شمسی) وقتی که قوای روس فرزندان آذربایجان را یک به یک بر سر چوبه دار میبردند و خانواده های آزادیخواهان و مجاهدان از درد و خشم به خود می پیچیدند ملاهای مرتجع در تبریز به هزاران قمه زن که همه قمه در دست داشتند و مجهز به الات برنده بودند و می توانستند فرزندان معصوم خود با یک حمله از دست قاتلین و غاصبین روس نجات دهند گفتند: ما را با سیاست کار نیست!

در تاریح چنین امده است:

صبح عاشورا بود. روس ها ثقهالاسلام و سایر مجاهدان را به میدان دانشسرا آوردند برای اعدام . یک میدان آنطرف تر در بازار تبریز صدها نفر قمه به دست می رفتند برای شکافتن سر. گفتند حسین را آنسوتر می کشند به یاری اش بشتابید گفتند ما را یا سیاست کاری نیست؛ ما عزادار حسینیم و این چنین بود که ثقه الاسلام  (روحانیت مترقی)  و دیکر آزادیخواهان بالای دار رفتند.

انروز میرزا علی ثقه الاسلام، شیخ سلیم خطیب، ضیاء العلماء، حاج محمد قلی خان، میرزا صادق الملک، آقا محمد قفقازچی و فرزندان ۱۶ و ۱۸ ساله کربلایی علی مسیو در سرمای گزنده صبح عاشورا و سکوت سوزاننده مسلمانان مرتجع بر دار شدند.

آنروز درست صبح عاشورا بود!

 

رفتن به نوار ابزار