دغدغه آزادیست ولاغیر…/ جاوید نظمی

یوستین گوردر می نویسد : “مهمترین چیز در زندگی چیست؟ اگر این سوال را از کسی بکنیم که سخت گرسنه است، خواهد گفت غذا. اگر از کسی بپرسیم که از سرما دارد می میرد، خواهد گفت گرما. و اگر از آدمی تک و تنها همین سوال را بکنیم، لابد خواهد گفت مصاحبت آدم ها. ولی هنگامی که این نیازهای اولیه برآورده شد، آیا چیزی می ماند که انسان بدان نیازمند باشد؟ فیلسوفان می گویند بلی. به عقیده آن ها آدم نمی تواند فقط دربند شکم باشد. البته همه خورد و خوراک لازم دارند. البته که همه محتاج محبت و مواظبت اند. ولی از اینها که بگذریم، یک چیز دیگر هم هست که همه لازم دارند و آن این است که بدانیم ما کیستیم و در اینجا چه می کنیم.”
آری این همان چیزیست که لسانی را برای مان لسانی کرده ، او جواب این سوال و رسالت پیغمبرمآبانه اش را به خوبی می داند و برای آرمان های انسانیش ایستاده،زندانی شده و هزینه میدهد .
این درست روح تعالی انسان هاست که از انها قهرمان هایی می سازد که شایان احترام هستند . سکوت ما در مقابل ناعدالتی در حق لسانی ، که در راه هدفی که دارد اینگونه به مبارزه ایستاده مانند چرک آبیست ساکن که بوی تعفنش لجن زار تفکراتمان را پر کرده . اینکه دغدغه آذربایجان داشته باشیم ولی در مقابل ایستادگی لسانی ها ، حسنی های ، میرزایی ها و … بی تفاوت نظاره گر باشیم ، یعنی یک جای کار می لنگد . اشتباه نکن،نمیگوییم لسانی باش ولی حداقل در مقابل ظلم ساکت نباش زیرا سکوت تو محصولیست که ظالم درو خواهد کرد !!!
#عباس_لسانی_را_آزاد_کنید