دریاچه اورمیه٬ وقتی که هنوز به قتل نرسیده بود

دریاچه اورمیه وقتی که هنوز به قتل نرسیده بود یکی از شادابترین دریاچه های جهان بود.