درتهران اسنانها مانکن ویترینها می شوند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز ( محا)٬ پشت ویترین یکی از مغازه‌های تهران از یک انسان به عنوان مانکن استفاده شده است.

در حالی که بیکاری و فقر اقتصادی در ایران بیداد می کند افراد برای کسب درآمد به انجام هر شغلی روی می آورند.