حمله افراد ناشناس با قمه و تفنگ به سخنران کارگران معترض نیشکر هفت تپه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) افراد ناشناس به سخنران کارگران معترض شرکت نیشکر هفت تپه در خوزستان در جنوب غرب ایران حمله کردند.

رسانه های داخلی ایران گزارش داده اند که روز دوشنبه ۲۵ دی/ ۱۵ ژانویه به اسماعیل بخشی، کارگری که به نمایندگی از کارگران معترض در اعتراضات شرکت نیشکر هفت تپه سخنرانی می کرده است با تفنگ و قمه حمله کرده و او را زخمی کرده اند.

اسماعیل بخشی به روزنامهشرقگفته است که در مسیر خانه بوده است که سرنشینان یک خودرو که پلاکش پوشیده شده بود، از ماشین پیاده شده و به او حمله میگنند. به گفته او پس از فریادهای او مردم از خانه ها بیرون می آیند و مهاجمان پس از شلیک هوایی از صحنه فرار می کنند. اسماعیل بخشی در این حمله از بازویش زخمی شده است اما می گوید قمه به استخوانش نرسیده است.

ويدئوي سخنان بخشی در تجمع کارگران معترض هفتتپه در روزهاي گذشته در فضاي مجازي دستبهدست میشددر يکي از اين ويدئوها او ميگفت که مديران شرکت تنها بهدنبال دريافت سند ملکي براي زمينهاي هفتتپه هستند و در بخش ديگري از سخنانش تأکيد ميکرد اداره اين شرکت بايد به خود کارگران هفتتپه سپرده شود.

دو روز پیش سهشنبه کارگران معترض در هفتتپه اين بار در اعتراض به حمله صورتگرفته به همکارشان تجمع کردند تا مشخص شود اين افراد با دستور چه کسي به اين کارگر هجوم آوردهاند. سؤالي که مسئولان شرکت هفتتپه ميگويند پاسخش را پيگيري خواهند کرد.

شرکت کشت و صنعت «هفتتپه» چند ماهي هست که در صدر خبرهاي مخابرهشده از خوزستان قرار دارد. اين شرکت که بيش از پنجهزار کارگر دارد، شاهد اعتصاب پياپي کارگران معترض استتجمعات اعتراضي اين کارگران معمولا هر روز از ساعت شروع کار آغاز ميشود و تا ظهر ادامه پيدا ميکند. مديران هفتتپه ميگويند مشکلات اين شرکت ميراث دوران مديريت دولتي آن است و آنها در جريان خصوصيسازي، شرکتي ورشکسته تحويل گرفته‌‌اند اما کارگران حرفهاي ديگري دارند.

اعتراضات کارگران هفتتپه، از عقبافتادن حقوقشان تا قطع برخي مزايا و شايد مهمتر از همه انباشت وعدههاي عملنشده، را دربر ميگيرد و نگراني آنها از دچارشدن کارخانهشان به سرنوشت چند کارخانه خصوصيشده ديگر در اين منطقه، به شدت اعتراضاتشان افزوده است. از ديگرسو اما مديران شرکت، کارگران را به «کمکاري» متهم ميکنند و معتقدند حل مشکلات شرکت نيازمند صبر و حوصله بيشتري است. این اعتراضات همچنان ادامه دارد.