حذف موانع تجاری بین ترکیه و روسیه

بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه و دیمیتری مدودف، همتای روس خود در حاشیه اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه در سالن گنگره لطفی کردار استانبول دیاردار کردند.

محمد شیمشک، معاون نخست وزیر ترکیه و آرکادی دویرکوویچ، همتای روسی اش، در حضور یلدریم و مدودف بیانیه مشترک بین جمهوری ترکیه و فدراسیون روسیه در مورد لغو محدودیت ها و ممانعت های تجاری بین دو کشور را امضا کردند.

گفتنی است که این بیانیه به عنوان گامی مهم برای همکاری میان دو کشور به شمار می رود.