تغییرحروف الفبای قزاقستان از سیرلیک به لاتین

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یربول تلشوف، مدیر مرکز علوم زبان و میراث ملی شیخ سلطان شیخ احمدف قزاقستان در ارتباط با اقداماتی که برای تغییر حروف الفبای زبان قزاقی از سریلیک به لاتین صورت گرفته است، به خبرنگار آناتولی گفت: در ماه های اوت و سپتامبر در دانشکده های ادبیات 52 دانشگاه به طور آزمایشی موفقیت آمیز انجام گرفت.

تلشوف همچنین بیان کرد:79 درصد از شرکت کنندگان در یک نظر سنجی معتقدند که استفاده از حروف الفبای لاتین بسیار آسان است.

وی اظهار داشت: سال بعدی آموزش درسی با حروف الفبای لاتین آغاز خواهد شد. از سال 2020 نیز سال اولی ها آموزش خود را به این حروف خواهند دید. در ادامه در سال های 2022 و 2023 استانداری ها و ادارات مکتبوبات را به این حروف تغییر خواهند داد.

کوات بوراشف، رئیس کمیته سیاست زبانی وزارت فرهنگ و ورزش قزاقستان نیز با آغاز استفاده رسمی از الفبای لاتین، برای نخستین بار 3.5 میلیون از شهروندانمان همزمان تمرین املایی این حروف را خواهند داشت. شاهد حمایت مردم از این اقدام هستیم.