تظاهرات در اصفهان در روز 14 دی ماه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، تصاویر انتشار یافته در شبکه های اجتماعی نشان می دهد امروز برابر با 14 دی ماه مردم اصفهان به خیابان ها آماده و شعار مرگ بر دیکتاتور سر می دهند.

شاهدان عینی از حضور هزاران نفری در این تظاهرات خبر می دهند.

همچنین مردم شعار می دهند:

“نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران”

تظاهرات خیابانی در ایران طی یک هفته اخیر بصورت فراگیر در بیش از 100 شهر این کشور شروع شده است.

اعتراض به فساد اقتصادی،ظلم،بی عدالتی و گرانی ها علت اصلی این اعتراضات بیان می شود.

گفته می شود هم اکنون بتدریج و با گسترش اعتراضات،شعارها تغییر الگو داده، و حالت ضدحکومتی بخود گرفته است.