تشییع جنازه مرحوم پورولی و بازداشت سوگواران/ حس ارک

مراسم تشیع جنازه مرحوم “عزیز بی پورولی” یکی از موفقترین مراسم تشیع جنازه ای بود که انتظامات و حفظ امنیت آن، با خودسامانی و خود انتظامی فعالین حرکت ملی آزربایجان انجام یافت و بدون کمترین حادثه ای به سرانجام رسید. از آغاز تا پایان آن، کمترین عمل غیرمدنی و غیر قانونی از حاضرین سرنزد.
هیچ شعاری برعلیه هیچ ارگان و یا مسئولی داده نشد، هیچ نوشته و یا پلاکارد اعتراضی نمایش داده نشد. این درحالی است که در شرایط امروز کشور در هر تجمعی از این نوع که توسط دیگرجریانات فکری سیاسی راه انداخته میشود، دهها شعار اعتراضی برعلیه مسئولین سرداده میشود.‌ با اینکه حرکت ملی آزربایجان و تک به تک فعالین آن چند ده بار بیشتر از جریانات دیگر، درزیر فشار تبعیضها و محرومیتهای غیر قانونی هستند، در مراسم فوق همه فعالین تلاش کردند که هیچ اعتراضی و هیچ عمل غیر قانونی صورت نگیرد. سخنرانها تک به تک رعایت کردند که سخنی بر علیه سیاستهای حاکم نگویند و نگفتند. بدین گونه مراسم با آرامش و ادب و انظباط به سرانجام رسید. و میتوانست یک موفقیت امنیتی برای آزربایجان به حساب آید.
اما بعد از آنکه شرکت کنندگان قصد ترک مراسم را داشتند، برخی از لباس شخصی ها اقدام به دستگیری برخی از حاضرین کردند. مراسمی را که با نزاکت و نظم به پایان رسیده بود به آشوب کشیدند.
هرچه فکر میکنم نمیتوانم علت این کج سلیقگی را دریابم. مراسمی که هیچ عمل غیر قانونی در آن صورت نگرفته بود، و مهمتر از همه، انتظامات امنیتی آن توسط خود مردم صورت گرفته بود، باید از طرف مسئولین استقبال و تشویق میشد نه اینکه خود مسئولین با یک اقدام بیمورد شرایط آشوب را فراهم می آوردند.
در شرایطی که تهدید جنگ و آشوب جامعه را زیر خطر خود گرفته است، چرا باید مسئولینی که مسئولیتی بجز حفظ امنیت ندارند، یک مراسم آرام و بی حاشیه را با دستگیریهای نالازم و بی مورد به آشوب بکشند؟
شک دارم که در پشت زمینه این اقدام بیجا، نیتهای بدخواهانه ای نهفته است،که اگر بدرستی رصد شود، احتمال زیاد،سر از اتاقهای فکری پان فارسیسم پهلوی و صهیونی درآورد. چرا که آنها بشدت تشنه براه انداختن آشوب و درگیری در کشور و مخصوصا آذربایجان هستند.
واقعا مسئولین از خودشان بپرسند چه دلیلی داشت که آن دستگیریهای نالازم و بیمورد، آنهم در جایی که همه با آرامش در حال برگشت به خانه و کاشانه خود بودند، صورت بگیرد؟
کدام اراده تصمیم میگیرد که در آزربایجان تخم کینه و دشمنی کاشته شود؟ چه نیروهائی از فضای تشنج و درگیری سود میبرند؟

حسن ارک ۹۸/۳/۴

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار