ترامپ جانشینی «نائورت» به جای «هیلی» در سازمان ملل را تائید کرد