ترامپ جانشینی «نائورت» به جای «هیلی» در سازمان ملل را تائید کرد

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

این پست نیز در دسترس است: faفارسی