ترامپ به سمت ایجاد یک جنگ ده ساله می‌رود

یکی از تحلیلگران سی ان ان معتقد است ترامپ خاورمیانه را به سمت جنگی ده ساله سوق می دهد.

فرید زکریا، تحلیلگر سى ان ان گفت: سیاست هاى ترامپ به سمت ایجاد یک جنگ در خاورمیانه می رود که می تواند آمریکا را یک دهه دیگر در جنگ نگهدارد.