تایید جایگزینی جمهوری اسلامی با مجاهدین خلق از طرف امریکا، شایعه حکومت ایران است

به گزارش خبرگزارری میکروفون نیوز (محا) آواتودی در نوشته ای با عنوان “پس از جمهوری اسلامی چە گروهی قدرت را در دست میگیرد؟” نوشته است که شایعات روزهای اخیر در ایران در این باره که مبنی بر جایگذینی گروه مجاهدین خلق با جمهوری اسلامی با رضایت امریکا و برای آینده ایران است، کذب و حاصل تبلیغات ارتش سایبری ایران است. براساس این تحقیق آواتودی واشنگتن هیچ گزینه ای برای جایگذینی جمهوری اسلامی را معرفی نمی کند اما از تمام گروههای مخالف جمهوری اسلامی حمایت می کند.

آواتودی نوشت:

« واحدهای ارتش سایبری جمهوری اسلامی از سە روز پیش تبلیغات گستردەای را براه انداختەاند کە پس از سقوط جمهوری اسلامی آمریکا می کوشد سازمان مجاهدین خلق برسر کار بیاید و این سازمان برنامە کشتار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را دارد و ….

منابع آواتودی در واشنگتن با پیگیری خبرهای ارتش سایبری سپاه پاسداران، این پرسش را مطرح کردە کە آیا آمریکا قصد تعیین تکلیف برای مردم ایران و تعیین حکومت پس از جمهوری اسلامی را دارد؟ منابع آواتودی در واشنگتن هرگونە حمایت مشخص آمریکا از یک گروه سیاسی خاص در ایران را تکذیب کردند.

منبعی مطلع در واشنگتن بە آواتودی گفتە: آمریکا از همە گروههای مخالف جمهوری اسلامی، از سازمان مجاهدین، طرفداران پادشاهی، کردها و طرفداران نظام فدرالی، جمهوریخواهان و…. حمایت میکند تا صدای خود را بە مردم ایران برسانند، ولی تصمیم نهایی و انتخاب با مردم ایران است.

بهمین دلیل هرگونە تبلیغات در این راستا کە سیستم سیاسی آیندە ایران را آمریکا تعیین میکند، مردود و نادرست است و تنها توسط لابی های جمهوری اسلامی مطرح می شود تا مخالفان در داخل کشور را نگران بکنند.

در دمکراسی کە ایران در آیندەای نزدیک تجربە خواهد کرد، همە احزاب سیاسی، گرایشات مختلف و حتی مخالف با یکدیگر فرصت تبلیغ و مطرح کردن خود را خواهند داشت، ولی دست آخر مردم ایران درپای صندوق های آرا تعیین کنندە خواهند بود. هر خبری غیر از این بر خلاف دیدگاه واشنگتن است».

رفتن به نوار ابزار