تاریخ بلعمی ( قرن ۴ ق ) و ذکر عبارت «ترکان آذربادگان»

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) ابوعلی محمد بن محمد بلعمی در تاریخ موسوم به تاریخ بلعمی روایتی را مبنی بر حضور ترکان در آذربایجان در فصل”اندر یادکردن اخبار ملوک یمن از روزگار کیکاوس تا روزگار بهمن” ص ۴۷۸ آورده است.

این نوشته از آن جهت درج می شود که آنتی تورکهای وطنی، تلاش گسترده ای را برای آذری نامیدن ترکها و تحریف تاریخ در رابطه با قدمت حضور ترکان در آذربایجان به خرج می دهند.

منبع: تاریخ بلعمی
تصحیح: محمدتقی بهار
به کوشش محمدپروین گنابادی
انتشارات زوار
تهران ۱۳۸۵


Comments: 0

رفتن به نوار ابزار