بقایی: در تاریخ ایران 2 کودتا برای ۲ دیکتاتور رخ داده است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،حمیدرضا بقایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران نسبت به وقوع دو کودتا در تاریخ ایران مطالبی توضیحی نوشته است.

وی در کانال تلگرامی منسوب به خود در این رابطه نوشته است:

“دو کودتای انگلیسی

تاریخ ایران تنها دو کودتا را به خود دیده است. کودتای سوم اسفند 1299 و کودتای 28 مرداد 1332 علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق.

هر دو کودتا با حمایت انگلیس صورت گرفته است .

هر دو کودتا جهت به قدرت رسانیدن یک پدر و پسر دیکتاتور، بنام های رضا پهلوی و محمدرضا پهلوی انجام شده اند.”

کودتای سوم اسفند ماه سال 1299 علیه احمد شاه قاجار بعنوان دموکرات ترین و قانونمندترین شاه تاریخ ایران به وقوع پیوسته بود.