ایران جزو 10 کشور اول تولید دی اکسیدکربن

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دکتر محراب مدهوشی، دانشیار گروه تکنولوژی و مهندسی چوب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در مورد وضعیت ایران در تولید گازهای گلخانه‌ای، گفت: ایران در حال حاضر جزو 10 کشور اول جهان است که بیشترین میزان تولید CO2 را دارد و این در حالی است که ایران از نظر شاخص‌های توسعه اقتصادی و تعداد جمعیت نسبت به سایر کشورها وضعیت مطلوبی ندارد.

مدهوشی با تاکید بر اینکه در این نشست کشورها متعهد شدند برای کاهش میزان انتشار CO2 اقدام کنند، افزود: در این میان ایران متعهد به کاهش 4 (غیر مشروط و داوطلبانه) تا 12 درصد (مشروط و غیر داوطلبانه) این گاز تا سال 2030 شده است.

گفتنی است دکتر محراب مدهوشی با تالیف کتابی با عنوان «بیومواد ساختمانی سبز»  به بررسی تاثیر منفی و سهم ساختمان‌سازی در پدیده گرمایش جهانی پرداخته است.

رفتن به نوار ابزار