ایران بخش اصلی و مهمی از پهنه توران است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) ایران یکی از سرزمینهای اصلی ترکان و پهنه ای از خطه توران است.

ایران سرزمینی است که ارتباط دهنده ی اصلی ترکان ترکستان( آسیای میانه) با ترکان قفقاز و آناتولی است.

برای نابودی این پل طلایی،  انگلیسی ها با دسیسه در ایران دست به کودتا زدند تا فردی چون رضا پالانی را بر کشور حاکم کنند و ایران را تحت تزریقات سیاسی و فرهنگی خود از دامن توران خارج کنند.

در این میان براساس نوشته نویسنده ترک؛ صنعان آذر که کتابش با عنوان ترکهای ایران در سال 1942 در استانبول چاپ شده است از 10 میلیون جمعیت ایران در آن سال، 5 میلیون نفر ترک، 3 میلیون نفر  فارس و 2 میلیون نفر هم از اقوام دیگر تشکیل شده اند.

این نسبت جمعیتی هنوز نیز کمابیش به همین صورت باقی مانده است.

رفتن به نوار ابزار