اگر استانداردهای محیط زیستی اعمال شوند، باید ۸۰ درصد صنایع را تعطیل کرد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفت:
ما بخشی از حکومت هستیم که با توجه به وجود حداقل چهار میلیون بیکار، می‌خواهد شغل ایجاد کند؛ پس نمی‌توانیم کارخانه‌ها را تعطیل کنیم، در حالی‌که اگر استاندارهای محیط زیستی بخواهد اعمال شود، باید ۸۰ درصد صنایع را تعطیل کرد.
لازم است با واقعیت ها پیش برویم. وقتی دولت موظف به ایجاد ۸۰۰ هزار شغل در سال است، من اگر بخواهم استانداردها را رعایت کنم، ۵۰ هزار شغل هم نمی‌توان ایجاد کرد؛ در نتیجه باید به نحوی رفتار شود که شرایط را مدیریت کرد و این نیازمند درک سازمان و تشکل‌ها از یکدیگر است./ایسنا