افزایش خشونت خانگی در ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،مریم رسولیان رئیس انجمن روانپزشکان ایران اعلام کرده است60 درصد زنان در ایران خشونت عاطفی تجربه کرده اند.

رسولیان ادامه داده است آمارهای همسرآزاری در ایران، متفاوت است اما تقریبا 20 درصد زنان در طول زندگی خود تجربه خشونت فیزیکی و حدود 50 تا 60 درصد نیز عاطفی را دارند.

مریم رسولیان همسر آزاری جسمی، عاطفی و جنسی را از انواع مصادیق همسرآزاری عنوان کرده است.

به گفته وی، همسرآزاری عاطفی شامل رفتار بین فردی، رفتار کلامی، عدم توجه و قهر کردن می باشد.

گفته می شود همسرآزاری بطورقطع منجر به بروز آسیب های اجتماعی دیگر می شود و نخستین تاثیر آن روی کودکان است و کودکان آن خانواده ، آسیب می بینند.