اعدام کودکان در ایران قانونی است!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  قصاص کودکان زیر 18 سال در حقوق ایران پذیرفته شده است، قانونگذار در ماده 49 قانون مجازات اسلامی سن مسئولیت کیفري را بر مبناي بلوغ شرعی یعنی 9 سال براي دختران و 15 سال براي پسران قرار داده است، در حالیکه رسیدن به بلوغ جسمانی همواره با بلوغ فکري و رشد همراه نیست . بنابراین نمی توان گفت کودك مرتکب قتل شده است.

براساس نوشته طلاهره بتیاری در تز فوق لیسانسش که با عنوان «قصاص افراد زیر 18 سال درحقوق ایران و اسناد بین المللی» نوشته شده است بلوغ در موقعیت هاي جغرافیایی مختلف ، یکسان نیست و افراد در مناطق گرمسیر زودتر و در مناطق سردسیر دیرتر به بلوغ می رسند . بنابراین بلوغ یک مسئله زیست شناختی و طبیعی است و نمی توان به طور قطع سن مسئولیت کیفري را سن 9 سال یا 15 سال قرار داد.

سازمان جهانی با توجه به پایین بودن سن مسئولیت کیفري برآن شد تا براي حفظ حقوق کودکان کنوانسیونی را به تصویب برساند. این کنوانسیون با عنوان کنوانسیون حقوق کودك در نوامبر 1989 به تصویب رسید.

دولت ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودك ملحق شده مشروط براینکه » مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوري اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.« حال برطبق ماده 9 قانون مدنی » مقررات و عهودي که برطبق قانون اساسی بین ایران و سایر دول منعقد می شود در حکم قانون است.«

در همین رابطه سازمان ملل متحد در روز ۲۴ اوت سال ۲۰۱۷ با صدور یک بیانیه کتبی ضمن اشاره به اینکه در ایران حداقل 90 نفر که در سنین زیر 18 سالگی مرتکب جرم شده اند، در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند اعلام داشت این به معنی نقض حقوق بشر است.

در این بیانیه کتبی اعلام گردید : حکم اعدام افرادی که بعلت ارتکاب جرم در سنین زیر 18 سالگی به این مجازات محکوم شده اند، بایستی بالفور متوقف شود و ایران بایستی در زمینه حقوق بشر موازین و أصول بین المللی را رعایت کند.

در بیانیه مذکور ضمن اظهار نگرانی از افزایش قابل توجه در تعداد مجرمین کودک در ایران هشدار داده شد که انتظار اجرای حکم اعدام برای کودکان در طول سن بلوغ و تحمل رنجهای روانی در زندانها در دوره بلوغ بعنوان شکنجه و رفتار بد و غیر انسانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.

سازمان ملل متحد همچنین اعلام داشت : محکوم کردن دختر بچه های زیر 9 سال و پسر بچه های بالا 15 سال با فرض به اینکه با اندازه کافی بالغ شده اند، به معنی نقض عناصر اصلی حقوق کودکان است.

رفتن به نوارابزار