اعتراض فعال ملی مدنی شهرستان چایپارا به بازداشت آقای عباس لسانی

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)فعالین ملی مدنی شهرهای مختلف آذربایجان به روشهای مختلف از جمله دیوارنویسی ، پخش تصاویر این فعال در صفحات مجازی و … اعتراض خود را به بازداشت غیر قانونی آقای عباس لسانی فعال سرشناس آذربایجانی نشان می دهند.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی