او در پایان خاطرنشان ساخته است 40 سال است که در کشور فاقد نظام جامع رصد آسیب های اجتماعی هستیم.یکسال است که این مرکز فعال شده و باید  فاز به فاز تکامل یابد.