Monday , 21 May, 2018
آخرین اخبار

ادامه اعتراضات دانشجویی به پولی شدن دانشگاه/اینبار در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه تجمع اعتراضی برگزار کرده اند.

این تجمع در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1397 صورت پذیرفته است.

پولی شدن دانشگاه علت این تجمع عنوان شده است.

دانشجویان شعار می دهند:

دانشجو بیکاره

پول از کجا بیاره