احمدی نژاد گفته است در برابر اجرای عدالت، ویژه‌خواران و رانت‌خواران زیر پرچم‌های مختلف و شعارهای گوناگون پنهان شده اند.
او خاطرنشان ساخته است مقاومت‌ها در برابر اجرای عدالت بسیار سنگین است.